Zaštita podataka o ličnosti


Ovim putem Privredno društvo “Meridian Tech” d.o.o. iz Beograda, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 10b (u daljem tekstu “Društvo”) Vas, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obaveštava da će Vaši lični podaci, koji uz Vaš pristanak budu prikupljeni, biti korišćeni u svrhu postupanja Društva u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Istovremeno, obaveštavamo Vas da će Vaši lični podaci biti čuvani u korisničkoj evidenciji Društva, te da će pristup podacima radi ostvarivanja gorenavedene svrhe prikupljanja, imati samo zaposleni Korisničkog Servisa, kao i da isti neće biti dostupni bilo kom trećem licu, osim ako takvo otkrivanje podataka predstavlja zakonsku obavezu “Meridian Tech”-a.
 Svoj pristanak na prikupljanje podataka o ličnosti možete opozvati u bilo kom trenutku u kom slučaju ste dužni da nadoknadite opravdane troškove i štetu koja zbog takvog postupanja Društvu bude prouzrokovana.


Društvo neće vršiti obradu podataka, ukoliko ista nije dozvoljena Zakonom. Klijent će imati pravo da zahteva brisanje podataka čija obrada nije Zakonom dozvoljena, kao i pravo na naknadu štete koja bi Vam takvim postupanjem bila prouzrokovana.