Home
GENERAL
Politika privatnosti

Politika privatnosti

Uvodne napomene

Ova politika privatnosti nadovezuje se u delu Uslova korišćenja posvećenom zaštiti podataka o ličnosti, i služi da na jasan i precizan način uputi korisnike naših usluga o tome koji podaci predstavljaju predmet obrade, u koje svrhe i na koji način se podaci pribavljaju, kao i da pruži sva druga obaveštenja u vezi sa ostvarivanjem prava lica na koje se podaci odnose, a sve u cilju usaglašavanja sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018).

Rukovalac podacima

Rukovalac je „Meridian Tech“ društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, iz Beograda ul. Bulevar Mihaila Pupina 10b, Matični broj: 08724636 PIB: 101694092 (u daljem tekstu: „Rukovalac“). Rukovalac je ujedno i obrađivač podataka.

Osnov za prikupljanje podataka

Obrada je zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 • Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
 • obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
 • obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
 • obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 • obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 • obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lica na koji se podaci odnose maloletno lica;

Najpre, obaveza prikupljanja podataka na strani rukovaoca utvrđena je Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017). Predmet obrade su identifikacioni podaci iz važećeg ličnog dokumenta, kao i drugi podaci određeni Zakonom, a koje je Rukovalac kao priređivač igara na sreću u obavezi da prikupi od strane korisnika svojih usluga prilikom uspostavljanja saradnje.

Dalje, na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, Rukovalac obrađuje podatke na način i u obimu neophodnom za ostvarivanje unapred određene svrhe za koju je saglasnost data. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. U slučaju opoziva pristanka lica čiji se podaci obrađuju, odnosno u slučaju dalje nemogućnosti prikupljanja podataka koji su neophodni za adekvatno obavljanje delatnosti Rukovaoca, kao svoje dejstvo imaće za posledicu gašenje kreiranog naloga korisnika usluga od strane Rukovaoca. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

U slučaju legitimnog interesa društva kao osnova za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, opravdani interesi rukovaoca pretežu nad interesima lica na koja se podaci odnose, te je rukovalac ovlašćen na obradu njihovih podataka u cilju zaštite svojih legitimnih interesa, kao na primer u slučajevima sprečavanja raznih zloupotreba, kreiranja duplih naloga, zaštite korisnika, sigurnosti poslovanja i imovine društva i tome slično.

Lični podaci koje prikupljamo od vas mogu obuhvatati sledeće:

 • Informacije koje delite sa nama prilikom popunjavanja obrazaca radi registracije korisničkog naloga, ili bilo kojih drugih podataka koje nam pošaljete putem veb stranice, mobilne aplikacije ili e-mail adrese;
 • Informacije pribavljene u toku korespodencije sa Rukovaocem;
 • Informacije o poseti veb stranici, mobilnoj aplikaciji, uključujući i podatke o saobraćaju, veb logove i ostale podatke o komunikaciji;
 • Informacije o bilo kakvim mogućim kriminalnim aktivnostima, ili radnjama u vezi sa pranjem novca;
 • Podatke o transakcijama koje obavljate sa nama;
 • Informacije o vašem korišćenju naših usluga;
 • Informacije koje saznajemo putem anketa ili takmičenjima kojima pristupite;
 • Informacije o vašim preferencijama;
 • Informacije o vašoj istoriji klađenja i šablonima igre;
 • Prilikom obrade javno objavljenih podataka o vama.

Slučajevi predmeta obrade

U skladu sa načelima obrade podataka, vrsta i obim podataka koji se prikupljaju određuju se u svakom konkretnom slučaju u skladu sa unapred predviđenom svrhom i namenom, te u zavisnosti od konkretne usluge i specifičnosti uslova pod kojima se usluga pruža, mogu se javiti sledeći slučajevi pribavljanja podataka:

 • Prilikom registracije korisničkog naloga;
 • Prilikom transakcija sa igračima;
 • Prilikom korišćenja internet stranice;
 • Prilikom posete uplatnim mestima;
 • Prilikom komunikacije sa korisnikom usluga;
 • Prilikom slanja ponuda i promocija koje bi vas mogle zanimati;
 • Prilikom obrade javno objavljenih podataka;
 • Prilikom ispunjavanja zakonskih obaveza utvrđenih Zakonom o sprečavanju pravnja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“ br. 113/2017).

Obzirom da je učestvovanje u igrama na sreću zabranjeno licima ispod osamnaest godina, tokom registracije korisničkog naloga potrebno je dostaviti dokaz o punoletstvu lica, te u tom smislu pribavljaju se sledeći podaci: ime i prezime, adresa prebivalšta, datum rođenja, pol, JMBG, broj telefona, e-mail adresa, naziv korisničkog naloga i lozinka.

Društvo pruža korisničku podršku putem e-mail korespodencije, live chat-a, pozivom na broj Call centra, ili putem Viber-a, Whats App-a, Telegrama, Line-a ili signala. Podaci koji se prikupljaju na ovaj način koriste se isključivo radi pružanja korisničke podrške i u druge svrhe se ne mogu obrađivati.

Radi boljeg razumevanja potreba naših korisnika i unapređenja proizvoda i usluga, Rukovalac vrši obradu podataka prilikom posete internet prezentacijama od strane korisnika, i to podatke o pregledanim stranicama, vremenu posete, tipu i verziji internet pretraživača i IP adresi računara posetioca.

Iz bezbednosnih razloga u našim uplatnim mestima uveden je stalan video nadzor. Legitiman interes Rukovaoca za obradu podataka putem stalnog video nadzora sastoji se u obezbeđenju dokaza u vezi potencijalnih krivičnih dela i njihovih učinilaca. Zabeleženi snimci sa sigurnosnih kamera čuvaju se u zavisnosti od tehničke opremljenosti Rukovaoca, konkretno u periodu ne dužem od 30 dana od dana nastanka.

U slučajevima kada je to razumno ili neophodno, takođe prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora kao što su internet pretraga i mediji.

Sigurnost obrade i prenošenje podataka trećim licima

Rukovalac preduzima niz odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera kako bi obezbedio obradu podataka u skladu sa Zakonom. Sigurnost čuvanja pribavljenih podataka obezbeđuje se na serverima koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije i isti se ne prenose u inostranstvo. Podaci se mogu deliti isključivo na zahtev nadležnog organa u cilju gonjenja učinilaca krivičnih dela, ustanovama koje se bave sprečavanjem pranja novca, ustanovama za lečenje bolesti zavisnosti, savetnicima, advokatima, sudovima itd.

KORIŠĆENJE U PROMOTIVNE SVRHE

U skladu sa politikom privatnosti, u slučaju velikih takmičenja i/ili Jackpot Dobitaka, Meridian tech može objaviti i koristiti lične podatke igrača i to: ime, prezime, sliku, video i audio materijal primanja nagrade/novca i sl. bez naknade u štampanom, slikovnom i video materijalu bez prostornog i vremenskog ograničenja.

Rok čuvanja

Podaci o našim korisnicima čuvaju se isključivo za vremenski period koji je potreban za ostvarivanje svrhe za koju su pribavljeni. Takođe, postoje posebni zakonom utvrđeni rokovi čuvanja podataka lica na koje se odnose (prema Zakonu o sprečavanju novca i finansiranja terorizma za elektronske igre na sreću utvrđeno je čuvanje podataka u trajanju od 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, odnosno izvršene transakcije).

Prava korisnika usluga

 1. Pravo na pristup:

Pravom na pristup možete od Rukovaoca zatražiti sledeće informacije po pitanju vaših podataka o ličnosti:

 • informacije o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, o svrsi obrade, o roku čuvanja podataka o ličnosti;
 • informacije o svrsi obrade;
 • informacije o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće o kriterijumima za određivanje tog roka;
 1. Pravo na ispravku i dopunu:

Ovim pravom možete zahtevati da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave odnosno dopune.

 1. Pravo na brisanje podataka o ličnosti:

Ovo pravo možete iskoristiti u sledećim slučajevima:

 • ako Vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikuljeni ili na drugi način obrađivani;
 • ako opozovete svoj pristanak na obradu podataka, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • ako se podnetim prigovorom protivite obradi podataka u javnom interesu ili radi izvršavanja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca ili ostvarivanja legitimnih interesa;
 • ako se prigovorom protivite obradom podataka za potrebe direktnog marketinga;
 • ako su podaci nezakonito obrađivani;
 • ako podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 • ako su podaci o ličnosti prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva.
 1. Pravo na ograničenje obrade:

Ovo pravo možete iskoristiti u sledećim slučajevima:

 • ako osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • ako je obrada nezakonita, te umesto brisanja tih podaka zahtevate ograničenje upotrebe;
 • ako rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih tražite u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • ako ste podneli prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad Vašim interesima.
 1. Pravo na žalbu:

Za sva pitanja, zahteve i prigovore na raspolaganju Vam je korisnički servis kojem se možete obratiti na jedan od sledećih načina:

telefon : 0800/333-440

viber :  KLIKOM OVDE ili putem QR koda: 

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Politikom Privatnosti možete nam se obratiti putem sledeće e-mail adrese [email protected]. Lice za zaštitu podataka o ličnosti zaduženo da nadzire obradu podataka kako bi se ista vršila u skladu sa Zakonom.

Pravo na pritužbu:

Ukoliko smatrate da je došlo do kršenja odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Izmene i dopune Politike privatnosti

S obzirom da može doći do promene Politike privatnosti od strane Rukovaoca, preporučujemo Vam da je često pregledate. Ako je došlo do bilo kakvih značajnih izmena u ovoj politici privatnosti, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o tome putem e-mail adrese, osnodno notifikacijom na internet stranici ili putem drugih sredstava komunikacije, uz odgovarajuće vreme da razmotrite izmene pre stupanja na snagu. U slučaju neprihvatanja izmene Politike privatnosti u odgovarajućem vremenskom roku, može se dogoditi da nećemo biti u mogućnosti da pružimo neke ili sve proizvode i usluge.