Home
GENERAL
Pravila

Pravila

Na osnovu člana 109 Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020) kao i Odluke o izmenama i dopunama Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije od 31.08.2021. godine, koja je doneta od strane direktora privrednog društva „Meridian Tech“ d.o.o. iz Beograda, sa sedištem na adresi: Bulevar Mihajla Pupina br. 10b, matičnim brojem: 08724636 i PIB: 101694092, (u daljem tekstu „Društvo“), dana 01.09.2021. godine donosim:

 

PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU

 

PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

 

Uvodne napomene

 

Izrazi upotrebljeni u ovim Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije (u daljem tekstu „Pravila“) u toku priređivanja klađenja na sportske i druge događaje, imaju sledeća značenja:

 

 • Kladionica: internet sajt ili call centar preko koga se , u ime i za račun Društva, od strane Kladioničara organizuje Klađenje;
 • Kladioničar: pravno ili fizičko lice koje organizuje Klađenje na sportske i druge događaje u ime i za račun Društva;
 • Događaj: događaj je svako buduće neizvesno dešavanje sa merljivim ishodom;
 • Klađenje: ulaganje, uplata novca na neki prognozirani ishod Događaja na koji se, u skladu sa Zakonom, može organizovati klađenje; Klađenje se sastoji od prijema Uloga od Igrača pod uslovima koje predlaže Društvo.
 • Ponuda: lista Događaja i njihovih ishoda sa koeficijentima dobiti objavljenih na internet sajtu, koju predlaže Kladionica za Kladjenje.
 • Igrač: učesnik u Klađenju, fizičko lice koje je prihvatilo ova Pravila, ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u Klađenju i koje ulaganjem učestvuje u Klađenju;
 • Ulog: uplata, uloženi novčani iznos u domaćoj valuti koji Igrač uplaćuje prognozirajući Ishod Događaja;
 • Ishod: rezultat Događaja za koji se, na osnovu Zakona, može organizovati Klađenje, a za koji je Društvo odredilo koeficijent dobiti;
 • Bruto dobitak: ukupna dobit Igrača kao rezultat Klađenja, uključujući Ulog;
 • Čist dobitak - zarada: suma koju je Igrač zaradio na Klađenju: Bruto dobitak minus Ulog;
 • Očigledna greška: svaka greška u Ponudi vezana za sâm Događaj, a vezanih za Kvote, učesnike, vreme i mesto odigravanja utakmica, nemogućnost provere tačnosti rezultata, štamparskih grešaka u Ponudi ili bilo kog drugog razloga za koji Kladioničar proceni da je uticao na ispravnost Klađenja;
 • N: promenljiva;
 • Dnevni dobitak: je dobitak po tiketima koji su prihvaćeni odnosno uplaćeni istog kalendarskog dana;
 • Povraćaj: vraćanje Igraču Uloga u slučaju da je, iz bilo kog razloga, Klađenje nevažeće;
 • Nevažeće Klađenje: situacija kada se umesto ispisane kvote na tiketu računa kvota 1 (npr. odložen meč, otkazan meč, pogrešan par itd.)
 • Udruženo Klađenje: serija istih ili sličnih tiketa odigranih u istom kalendarskom danu na internet sajtu od strane više Igrača za koje Priređivač posumnja da su se udružili radi izbegavanja ograničenja postavljenih ovim Pravilima;
 • Kvota: cifra kojom se množi Ulog da bi se izračunao potencijalni Bruto dobitak;
 • Favorit: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju Društva, ima veće šanse da pobedi (kvota na pobedu favorita je manja);
 • Autsajder: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju Društva, ima manje šanse da pobedi (kvota na pobedu autsajdera je veća);
 • Domaći: Ekipa ili takmičar prvonaveden na listi Ponude (oznaka 1.) – ne mora biti faktički domaćin Događaja;
 • Gost: Ekipa ili takmičar drugonaveden na listi Ponude (oznaka 2.) – ne mora biti faktički gost Događaja;
 • Turnir: takmičenje – šampionat gde se više takmičara bori za što bolji plasman;
 • Deoba: cifra kojom se množe direktne Kvote da bi se izračunala isplata za mesto, a odnosi se samo na turnirsko klađenje;
 • Bonus račun – Bonus račun je račun koji ima svaki igrač na sajtu i na koji mu se akumulira bonus novac učešćem u raznim marketinškim ili bonus aktivnostima priređivača.Za iznos sa ovog računa igrač odigrava bonus tikete. Dobitak bonus tiketa jednak je ukupnom dobitku umanjenom za bonus iznos i prebacuje se na tekući račun igrača.
 • Mesto: odnosi se samo na Klađenje na Turnirima, gde skup validnih mesta deklariše Kladioničar (npr: prvo, drugo, treće mesto), a Igrač dobija ako njegov izbor osvoji mesto na koje se kladio a koje je Kladioničar predvideo za dobit;
 • Hendikep: je prednost koja se daje autsajderu, kako bi se poravnao mogući Ishod Događaja i uvećala vrednost Klađenja. Hendikep se uvek dodaje ostvarenom rezultatu prvonavedenog tima/takmičenja;
 • Zvanični Izvori Informisanja: 1) zvanični sajt organizatora takmičenja; 2) zvanični sajt domaćina takmičenja; 3) zvanični sajt tima domaćina; 4) zvanični sajt gostujućeg tima. Livescore internet sajtovi nisu zvanični i merodavni prilikom rezultovanja Događaja. Ukoliko se informacije razlikuju, za zvaničan se uzima rezultat uzet sa izvora koji je najviši u gore navedenoj hijerarhiji (prvo zvanični sajt organizatora takmičenja pa zvanični sajt domaćina takmičenja itd.)
 • Zaključena igra – pod zaključenom igrom smatra se ona opklada kod koje se krajnji ishod više ne može promeniti do kraja meča.
 • Polovina kvote – računa se na sledeći način:PK = KT/2+ 0.5 gde su: PK-polovina kvote i  KT – kvota na tiketu.
 • Antepost Klađenje predstavlja klađenje na utakmice koji će se odigrati posle više od 15 dana od dana odigravanja tiketa odnosno od izvršenja uplate.

 

Član 1.

 

Po ovim Pravilima Društvo organizuje posebne igre na sreću – Klađenje na Događaje na koje se, u skladu sa Zakonom, može organizovati Klađenje.

 

Član 2.

 

Predmet Klađenja je pogađanje Ishoda Događaja u zemlji i inostranstvu koje Kladioničar ponudi učesnicima u Klađenju odnosno Igračima.

 

Član 3.

 

U Klađenju na Događaje mogu učestvovati i kladiti se sva lica starija od 18 godina, bez obzira na pol, prebivalište, državljanstvo ili bilo koju drugu fizičku, ili socijalnu karakteristiku, koji prihvataju ova Pravila.

 

Maloletnim licima nije dozvoljeno otvaranje naloga za klađenje.

 

U Klađenju ne mogu učestvovati zaposleni u Društvu ili kod Kladioničara i druga lica za koja je ta zabrana propisana zakonom.

 

Član 4.

 

Usluge koje Kladioničar pruža Igračima zasnivaju se na korektnom odnosu i efikasnim uslugama u Klađenju na Događaje putem  internet klađenja.

 

Prilikom klađenja igrači su dužni da se pridržavaju načela savestnosti i poštenja.

 

Član 5.

 

Učestvovanjem u Klađenju na Događaje, Igrač prihvata ova Pravila u celini i sva prava i obaveze njima utvrđene.

 

U spornim situacijama, konačnu odluku donosi Društvo.

 

U slučaju bilo kakvog spora između Igrača i Kladioničara koji se ne bude mogao rešiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost osnovnog suda u Beogradu.

 

Član 6.

 

Klađenje se odvija prema Ponudi Kladioničara, koja sadrži Događaje, vrste tipovanja i Kvote. Lista Ponude predstavlja kompletnu ponudu koja je u nekom momentu prikazana na internet sajtu priređivača.

 

U slučaju Očiglednih greški kod objavljenih Kvota, Klađenje će se sprovoditi po realnoj Kvoti u trenutku Klađenja.

 

Igrač će popunjavati tikete za pogađanje Događaja, na kojima će naznačiti sve bitne elemente potrebne za učestvovanje u Klađenju.

 

Uplaćenu opkladu Igrač može promeniti ili poništiti do prve promene Kvota (hendikepa ili granica) na tom tiketu ili do početka prvog Događaja ako promena Kvota nema.

 

Član 7.

 

Uplate za učestvovanje u Klađenju primaju se putem internet sajta a priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati kompletno ili delimično Klađenje.

 

Član 8.

 

Kladioničar ima pravo da utvrdi ograničenja: minimalne uplate, maksimalne uplate, maksimalne isplate i maksimalne Kvote dobitaka po tiketu.

 

Na minimalni i maksimalni iznos uplate i isplate Kladioničar će ukazati Igračima i biće objavljeni u pravilima u sklopu internet sajta.

 

Kladioničar zadržava pravo promene bilo kog ograničenja iz ovog člana, u bilo kom momentu, kako u vezi takmičenja, tako i pojedinačno za učesnike Klađenja.

 

Ako u miksu uđe nekoliko Događaja sa različitim ograničenjima na maksimalni ulog, onda se iznos maksimalnog uloga na ovaj miks određuje jednako minimalnoj vrednosti.

 

Iznos maksimalne isplate Igrača po kombinaciji određuje se limitom za ligu, sport ili takmičenje.

 

Član 9.

 

Igrači su dužni da poštuju pravilo o minimumu broja mečeva za svaku vrstu igre, koje će Kladioničar istaći u Ponudi.

 

U slučaju nepoštovanja pravila iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju kada nije ispunjen minimalni iznos uplate po kombinaciji, tiket će se proglasiti nevažećim, a Igraču će se izvršiti Povraćaj uloga.

 

Član 10.

 

U jednoj kombinaciji ne može se koristiti (odigrati) isti meč (Događaj) više puta, osim ukoliko Kladioničar, u konkrentnom  slučaju, ne naznači drugačije.

 

Ukoliko je u kombinaciji isti Događaj naznačen više puta, kombinacija se smatra nevažećom, a klijentu će se izvršiti Povraćaj.

 

Ista kombinacija ne može se ponoviti (odigrati) na više tiketa.

 

Ista kombinacija se smatra ponovljenom ukoliko najmanje tri Događaja na tiketu nisu različiti.

 

U slučaju nepoštovanja pravila iz stava 3. ovog člana svaki ponovljeni tiket će se proglasiti nevažećim, a Igraču će se izvršiti Povraćaj.

 

Član 11.

 

U slučaju Udruženog Klađenja, Kladioničar će takve tikete proglasiti Nevažećim Klađenjem i Igraču, koji u tome učestvuje, izvršiti Povraćaj za te tikete.

 

 

Član 11a

 

Kladioničar će proglasiti nevažećim klađenje i u svakom drugom slučaju  kada igrač postupa suprotno ovim pravilima i važećim zakonskim i podzakonskim opštim aktima, kao i u slučaju očiglednih grešaka samog priređivača.

 

Član 12.

 

Uplata se može izvršiti do početka prvog Događaja od označenih na tiketu, izuzev u slučajevima kada Kladioničar naznači drugačije kao i u slučaju Klađenja uživo i slobodne igre.

 

Datum i vreme početka Događaja koji je prikazan u Ponudi, informativnog je karaktera. Kao početak Događaja uzima se vreme istaknuto na Zvaničnim Izvorima Informisanja.

 

U situaciji kada se izvrši uplata na Događaje koji su već počeli, osim za klađenje uživo, ili su odigrani, Kladioničar ima pravo da Klađenje na takve Događaje (uplate) obračuna po Kvoti 1, osim u slučajevima kada Kladioničar propiše drugačije.

 

Član 13.

 

Dobitna kombinacija je ona koja nema ni jedan promašen tip, pod uslovom da nije u pitanju nevažeće klađenje, u kom slučaju kladioničar nije u obavezi da isplati čist dobitak-zaradu, već je u obavezi da izvrši samo povraćaj uloga.

 

Podaci o nevažećem klađenju ( tiketima) se objavljuju na inetrnet sajtu kladioničara, a ulog se vraća na račun igrača u roku od 72 sata od momenta objave nevažećeg klađenja.

 

Član 14.

 

Dobici se isplaćuju prebacivanjem sredstava na račun igrača.

 

Član 15.

 

Isplatu dobitaka prilikom Klađenja na Događaje, a sve u skladu sa ovim Pravilima i u njima propisanim rokovima i posebno članom 11. jemči Društvo.

 

Član 16.

 

Isplatu će izvršiti Kladioničar odmah po objavljivanju zvaničnih Ishoda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja zvaničnih Ishoda ukoliko postoje sporni Ishodi.

 

Član 17.

 

Zvaničan Ishod Događaja je Ishod postignut na sportskom terenu u regularnom toku igre a objavljen na Zvaničnim Izvorima Informisanja.

 

Produžetci i penali se ne smatraju regularnim vremenom, kao ni naknadne promene rezultata druge vrste (npr. Diskvalifikacija i tome slično), osim ukoliko Kladioničar ne naznači drugačije.

 

Postignuti rezultat Događaja ili meča je važeći bez obzira na činjenicu ko je domaćin Događaja.

 

Član 18.

 

Definicije igara i pravila po sportovima:

 

Član 18a

Fudbal

 

Konačan Ishod – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča;

1 – Domaćin

2 – Gost

X – Nerešeno, oba tima isti broj pogodaka ili 0:0

 

Dupla Šansa – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča:

1X – Domaćin ili nerešeno

X2 – Gost ili nerešeno

12 – Domaćin ili Gost

 

Ishod nakon prvih 10 minuta – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova po isteku desetog minuta meča, tj. u periodu od 00:00 pa zaključno sa 09:59 minutom:

10 Min 1 – Domaćin;

10 Min 2 – Gost

10 Min X – Nerešeno, oba tima će postići isti broj golova ili 0:0

 

Tim daje Golova (Domaćin,Gost) – Igrač pogađa koliko će golova postići tim u regularnom toku meča ili u nekom periodu meča, pri čemu važe sledeće oznake

I  – prvo poluvreme

II – drugo poluvreme

0 – tim ne daje gol

0-1 – tim daje manje od dva gola

1 – tim daje tačno jedan gol na meču

1+ - tim daje jedan ili više golova na meču

2+ - tim daje dva ili više golova na meču

3+ - tim daje tri ili više golova na meču

4+ - tim daje četri ili više golova na meču

I+II – tim daje u svakom poluvremenu bar po jedan gol

Primer: II 2+ - tim daje dva ili više golova u drugom poluvremenu

 

GG/NG – Gol Gol / Ne Gol – Igrač pogađa da li će u regularnom toku meča oba tima postići bar po jedan gol ili neće

GG – oba tima će postići bar po jedan gol

NG – bar jedan tim neće postići gol u toku meča (bar jedan tim završava meč sa 0)

I GG – oba tima će postići bar po jedan gol u prvom poluvremenu

II GG – oba tima će postići bar po jedan gol u drugom poluvremenu

GG GG – oba tima će postići bar po jedan gol u prvom poluvremenu i oba tima će postići bar po jedan gol u drugom poluvremenu

NG NG – bar jedan tim neće postići gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim neće postići gol u drugom poluvremenu

 

Gol u oba poluvremena – Igrač pogađa da li će u oba poluvremena biti postignut bar po jedan gol ili neće.

1+1 – U oba poluvremena će biti postignut bar po jedan gol

0+0 – Bar u jednom poluvremenu neće biti postignut gol

 

Draw No Bet – Igrač pogađa koji će tim na kraju regularnog toka meča postići više golova, a ako se regularni tok meča završi nerešenim rezultatom računa se kvota 1.

DNB1 – Pobeda domaćina, a u slučaju nerešenog rezultata računa se kvota 1

DNB2 – Pobeda gosta, a u slučaju nerešenog rezultata računa se kvota 1

 

Poluvreme ili kraj – Igrač pogađa koji će ishod biti na poluvremenu ili na kraju utakmice, a tip je pogođen ako se ostvari makar jedan od tipovanih ishoda

I1*1 – Domaćin vodi na poluvremenu ili pobeđuje

IX*X – Nerešen rezultat na poluvremenu ili na kraju utakmice

I2*2 – Gost vodi na poluvremenu ili pobeđuje

 

Poluvreme / Kraj – Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice:

1-1       Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje

X-1      Na poluvremenu je nerešen rezultat, a pobeđuje domaćin

2-1      Gost vodi na poluvremenu, a pobeđuje domaćin

1-X      Domaćin vodi na poluvremenu, a na kraju je nerešen rezultat

X-X     Nerešen rezultat i na poluvremenu i na kraju meča

2-X      Gost vodi na poluvremenu, a na kraju je nerešen rezultat

1-2      Domaćin vodi na poluvremenu a pobeđuje gost

X-2      Na poluvremenu je nerešen rezultat, a pobeđuje gost

2- 2     Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje

Ne 1-1 – Opklada je dobitna za bilo koji ishod ove igre koji nije 1-1

Ne 2-2 – Opklada je dobitna za bilo koji ishod ove igre koji nije 2-2

Ne X-X - Opklada je dobitna za bilo koji ishod ove igre koji nije X-X

Ne X-1 - Opklada je dobitna za bilo koji ishod ove igre koji nije X-1

Ne X-2 - Opklada je dobitna za bilo koji ishod ove igre koji nije X-2

 

Poluvreme/Kraj + - Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice:

1X-1 – Na poluvremenu vodi domaćin ili je nerešen rezultat, a na kraju domaćin pobeđuje

1X-X – Na poluvremenu vodi domaćin ili je nerešen rezultat, a na kraju je nerešen rezultat

1X-2 – Na poluvremenu vodi domaćin ili je nerešen rezultat, a na kraju gost pobeđuje

X2-1 – Na poluvremenu je nerešen rezultat ili vodi gost, a na kraju pobeđuje domaćin

X2-X – Na poluvremenu je nerešen rezultat ili vodi gost, a na kraju je nerešen rezultat

X2-2 – Na poluvremenu je nerešen rezultat ili vodi gost, a na kraju gost pobeđuje

X-1X – Na poluvremenu je nerešen rezultat, a na kraju domaćin pobeđuje ili je nerešen rezultat

X-2X – Na poluvremenu je nerešen rezultat, a na kraju gost pobeđuje ili je nerešen rezultat

12-1 – Na poluvremenu vodi domaćin ili vodi gost, a na kraju domaćin pobeđuje

12-2 – Na poluvremenu vodi domaćin ili vodi gost, a na kraju gost pobeđuje

 

Vreme prvog gola – Igrač pogađa da li će prvi gol na meču biti postignut pre ili posle naznačenog minuta, koji će biti određen u ponudi od strane priređivača. Ukoliko se meč završi bez postignutog gola opklade su nedobitne.

Za – opklade (pre ili u toku nekog minuta) – opklada je dobitna ukoliko prvi gol na meču bude postignut pre ili u toku minuta navedenog na tiketu;

Za + opklade (posle ili u toku nekog minuta) – opklada je dobitna ukoliko prvi gol na meču bude postignut u toku minuta označenog na tiketu ili nakon tog minuta;

Za sve igre koje su povezane sa minutom dešavanja određenog događaja važe sledeća pravila:

Prvi minut (označen brojem 1) je period od početka meča (00:00) do isteka pedeset devete sekunde (00:59).

Trenutak kada na satu stoji 01:00 računa se kao početak drugog minuta meča.

Analogno gore navedenim pravilima računa se svaki sledeći minut.

 

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol) – Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog):

1 – Domaćin će postići više golova u navedenom poluvremenu

X – Nerešen rezultat u navedenom poluvremenu

2 – Gost će postići više golova u navedenom poluvremenu

 

Broj golova (90 min. I Pol, II Pol) – Igrač se kladi na to koliko će golova biti postignuto u naznačenom periodu utakmice ili na celoj utakmici:

0G – nema gola u datom periodu

1G, 2G, 3G... – tačno 1, 2 , 3... gola će biti postignuto

0-1, 2-3,4-6,2-5.... – opklada je dobitna ukoliko broj postignutih golova pripada označenom rasponu s tim da se i donja i gornja granica računaju. (Pr. 4-6  Opklada je dobitna ako na meču bude postignuto 4, 5 ili 6 golova)

1+, 2+, 3+...... – opklada je dobitna ako u naznačenom periodu bude postignuto bar onoliko golova koliko je naznačeno (Pr. 3+ Opklada je dobitna ako bude postignuto 3 ili više golova u naznačenom periodu)

I – oznaka za golove u prvom poluvremenu

II – oznaka za golove u drugom poluvremenu

 

Prvi Daje Gol – Igrač pogađa koji tim će prvi postići gol na utakmici:

PDG 1 – Domaćin će prvi postići gol

PDG 2 – Gost će prvi postići gol

Ukoliko se utakmica završi bez golova (0:0) sve opklade sa ovom igrom su nedobitne

 

Tačan rezultat – Igrač pogađa tačan rezultat fudbalske utakmice

 

Hendikep – Igrač pogađa koji će ishod meča biti kada se na ostvareni rezultat meča doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus))

H1 – Opklada je dobitna ukoliko domaćin ima prednost  nakon uračunavanja hendikepa

HX – Opklada je dobitna ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba tima imaju isti broj pogodaka

H2 – Opklada je dobitna ukoliko gost ima prednost  nakon uračunavanja hendikepa

U slučaju da se u ponudi ne nalazi HX, a rezultat meča posle uračunavanja hendikepa bude nerešen, opklada će biti rezultovana kvotom 1.

 

Pada Više Golova – Igrač pogađa u kom poluvremenu će biti postignuto više golova:

I> - Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu bude postignuto više golova nego u drugom

II> - Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu bude postignuto više golova nego u prvom

I = II - Opklada je dobitna ukoliko u oba poluvremena bude postignut podjednak broj golova ili se meč završi rezultatom 0:0

 

Par / Nepar – Igrač pogađa da li će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan (rezultat 0:0 računa se kao par)

 

Poluvremena – Igrač pogađa u koliko će poluvremena utakmice jedan tim postići više golova od drugog (koliko će pobediti poluvremena):

D0 – domaćin ne pobeđuje ni u jednom poluvremenu

D1+ - Domaćin pobeđuje bar u jednom poluvremenu

D1 – Domaćin pobeđuje tačno jedno poluvreme. Opklada je nedobitna ukoliko domaći tim pobedi u oba poluvremena

D2 – Domaćin pobeđuje u oba poluvremena

G0 – Gost ne pobeđuje ni u jednom poluvremenu

G1+ - Gost pobeđuje bar u jednom poluvremenu

G1 – Gost pobeđuje tačno jedno poluvreme. Opklada je nodobitna ukoliko gostujući tim pobedi u oba poluvremena.

G2 – Gost pobeđuje u oba poluvremena

                                        

No Bet – Igrač se kladi na dve opklade pri čemu će se računati kvota 1 u slučaju da je prvonavedena opklada nedobitna, a drugonavedena opklada dobitna.

1 NB GG - Domaći tim će pobediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.

X NB GG - Ishod meča će biti nerešen. Ukoliko ishod ne bude nerešen,a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.

2 NB GG - Gostujući tim će pobediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.

1 NB 3+ - Domaći tim će pobediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobedi, a ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.

X NB 3+ - Ishod meča će biti nerešen. Ukoliko ishod ne bude nerešen, a ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.

2 NB 3+ - Gostujuci tim će pobediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, a ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.

1 NB 0G - Domaći tim će pobediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen.

2 NB 0G - Gostujući tim će pobediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču ulog će biti vraćen.

GG NB 0G - Oba tima će postići bar po jedan gol na meču. Ukoliko bar jedan tim ne postigne gol na meču, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen.

 

Duple opklade – Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više od gorenavedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat je za duplu opkladu važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. Inače se računa kvota 1.

I1+&II2+ - U prvom poluvremenu biće postignuto 1 ili više golova i u drugom poluvremenu biće postignuto 2 ili više golova.

1&3+ - Pobeda domaćina i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

2&3+ - Pobeda gosta i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

GG&3+ - Oba tima će postići bar po jedan gol na utakmici i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

1-1&3+ - Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje, i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

2-2&3+ - Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje, i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

1&D2+ - Pobeda domaćina i domaćin će postići bar dva gola na utakmici.

2&G2+ - Pobeda gosta i gost će postići bar dva gola na utakmici.

1&4+ - Pobeda domaćina i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova na utakmici.

2&4+ - Pobeda gosta i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova na utakmici.

1&GG - Pobeda domaćina i oba tima će postići bar po 1 gol na utakmici.

X&GG – Nerešen rezultat na kraju utakmice i oba tima će postići bar po jedan gol na utakmici.

2&GG - Pobeda gosta i oba tima će postići bar po 1 gol na utakmici.

1&NG - Pobeda domaćina i bar jedan tim neće postići gol na utakmici.

2&NG - Pobeda gosta i bar jedan tim neće postići gol na utakmici.

1&2-3 - Pobeda domaćina i ukupno će biti postignuto 2 ili 3 gola na utakmici.

2&2-3 - Gost pobeđuje i ukupno će biti postignuto 2 ili 3 gola na utakmici.

1&0-2 - Pobeda domaćina i ukupno će biti postignuto manje od 3 gola na utakmici.

2&0-2 - Pobeda gosta i ukupno će biti postignuto manje od 3 gola na utakmici.

1X&2+ - Pobeda domaćina ili nerešen rezultat na kraju utakmice, i ukupno će biti postignuto bar 2 gola na utakmici.

X2&2+ - Nerešen rezultat ili pobeda gosta, i ukupno će biti postignuto bar 2 gola na utakmici.

1X&0-3 Pobeda domaćina ili nerešen rezultat, i ukupno će biti postignuto manje od 4 gola u toku utakmice.

X2&0-3 Nerešen rezultat ili pobeda gosta, I ukupno će biti postignuto manje od 4 gola u toku utakmice.

1X&GG - Pobeda domaćina ili nerešen rezultat, i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici.

X2&GG – Nerešen rezultat ili pobeda gosta, i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici.

GGI/II - Oba tima postižu bar po jedan gol u prvom ili u drugom poluvremenu.

I1 i I2+ - Domaćin vodi na kraju prvog poluvremena i u prvom poluvremenu će biti postignuto dva ili više golova.

I2 i I2+ - Gost vodi na kraju prvog poluvremena i u prvom poluvremenu će biti postignuto dva ili više golova.

1-1 i 4+  - Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i na meču će biti postignuto četiri ili više golova.

2-2 i 4+  - Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i na meču će biti postignuto četiri ili više golova.

I2+ i II2+ - U prvom poluvremenu će biti postignuto dva ili više golova i u drugom poluvremenu će biti postiguto dva ili više golova.

I2+ i 4+  - U prvom poluvremenu će biti postiguto dva ili više golova i na celom meču će biti postignuto četiri ili više golova.

D2+ i G2+ - Domaćin postiže dva ili više golova na meču i gost postiže dva ili više golova na meču.

GG i 4+ - Oba tima postižu najmanje po gol na meču i ukupno će biti postignuto četiri ili više golova na meču.

1-1 i GG   - Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču.

2-2 i GG - Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču.

1X i 3+ - Domaćin pobeđuje ili se meč završava nerešenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova.

X2 i 3+ - Gost pobeđuje ili se meč završava nerešenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova.

 

Tim postiže prvi/poslednji gol i konačan ishod meča - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. Opklada je dobitna kada su dobitna oba tipa.

Tim postiže prvi gol i pobeđuje:

FG1&1 - Domaćin postiže prvi gol i domaćin na kraju pobeđuje;

FG2&2 - Gost postiže prvi gol i gost na kraju pobeđuje.

Tim postiže prvi gol i nerešen rezultat:

FG1&X - Domaćin postiže prvi gol na meču i meč se završava nerešenim rezultatom;

FG2&X - Gost postiže prvi gol na meču, i meč se završava nerešenim rezultatom

Tim postiže poslednji gol i pobeđuje:          

LG1&1 - Domaćin postiže poslednji gol i domaćin na kraju pobeđuje;

LG2&2 - Gost postiže poslednji gol i gost na kraju pobeđuje.

Tim postiže poslednji gol i nerešen rezultat:

LG1&X - Domaćin postiže poslednji gol na meču, i meč se završava nerešenim rezultatom;

LG2&X - Gost postiže poslednji gol na meču i meč se završava nerešenim rezultatom.

 

Igre na broj kornera – Igrač se kladi na ukupan broj izvedenih kornera na meču pri čemu se dosuđeni, a neizvedeni korneri ne računaju.

 

Igre na broj kartona – Igrač predviđa da li će ukupan broj dodeljenih kartona u regularnom toku meča biti manji, jednak ili veći od postavljene granice, pri čemu se ukupan zbirni broj dodeljenih računa na sledeći način:

 • žuti karton dodeljen fudbaleru se računa kao jedan karton
 • drugi žuti karton pokazan fudbaleru koji je već dobio jedan žuti karton, na istom meču, se ne računa
 • crveni karton, dodeljen bilo direktno bilo kao posledica drugog žutog kartona, računa se kao dva kartona
 • računaju se samo kartoni dodeljeni fudbalerima koji se nalaze na terenu tj. u igri, dok se kartoni dodeljeni fudbalerima na klupi, bilo kom članu stručnog štaba ili drugom zvaničniku kluba ne računaju
 • računaju se samo kartoni koje dodeli sudija u regularnom toku meča, dok se kartoni dodeljeni nakon što sudija dosudi kraj regularnog toka meča se ne računaju

 

Žuti kartoni – Igrač se kladi na broj žutih kartona koji koji može biti manji, jednak ili veći od postavljene granice.

 

Prvi žuti karton na meču – Igrač pogađa kojem timu će biti dosuđen prvi žuti karton na utakmici. U slučaju da žuti karton bude dosuđen istovremeno i jednoj i drugoj ekipi računaće se kvota 1.

 

Crveni kartoni – igrač se kladi da li će biti crveni karton na meču ili ne.

 

Penal – Igrač pogađa da li će u regularnom toku meča biti dosuđen penal ili ne.

 

Tim ide dalje – Igrač pogađa koji će se od navedenih timova plasirati u sledeću rundu takmičenja u sklopu kog se nalazi navedena utakmica. Ukoliko je predmet opklade finalni meč smatra se da se igrač kladi na pobedu.

 

Golovi po ligama – Igrač predviđa koliko će ukupno golova biti postignuto na određenom broju utakmica u okviru jedne fudbalske lige. Ukoliko dođe do odlaganja ili otkazivanja jedne od predmetnih utakmica računaće se da je na toj utakmici postignuto tačno dva gola i to jedan za domaćina i jedan za gosta. Ukoliko dođe do odlaganja ili otkazivanja dve ili više predmetnih utakmica računaće se kvota 1.

 

Goalscorers/Igrač daje gol – Igrač se kladi na broj golova će određeni fudbaler postići na utakmici:

1+ - Navedeni fudbaler postiže bar jedan gol na utakmici

2+ - Navedeni fudbaler postiže bar dva gola na utakmici

3+ - Navedeni fudbaler postiže bar tri gola ( Hattrick ) na utakmici

0 - Navedeni fudbaler ne postiže gol na utakmici

FG – Navedeni fudbaler postiže prvi gol na utakmici

LG – Navedeni fudbaler postiže poslednji gol na utakmici

Fudbalerima se računaju samo golovi koje daju protivničkoj ekipi.

Ukoliko fudbaler ne nastupi na utakmici sve opklade na njega računaju se kvotom 1.

Smatra se da je fudbaler odigrao meč ukoliko je proveo u igri bar 1 sekund.

Za igru FG - fudbaler postiže prvi gol računa se kvota jedan ukoliko navedeni fudbaler nastupi na utakmici ali uđe u igru tek nakon prvog gola

 

Fudbaleri/Specijalna Ponuda

 

Duel igrača koji daju gol – Igrač predviđa koji od ponuđenih fudbalera će postići više golova na utakmici. U slučaju da nijedan fudbaler ne postigne gol, računaće se kvota 1.

 

Fudbaler postiže gol i tačan rezultat - Igrač se kladi na dve opklade: na to da će određeni fudbaler postići gol na meču i na tačan rezulat meča. Opklada je dobitna ukoliko su oba tipa pogođena.

 

Fudbaler postiže gol i konačan ishod - Igrač se kladi na dve opklade: na to da će određeni fudbaler postići gol na meču i na konačan ishod meča. Opklada je dobitna ukoliko su oba tipa podođena.

 

Fudbaler postiže prvi gol na meču i konačan ishod - Igrač se kladi na dve opklade: na to da će određeni fudbaler postići prvi gol na meču i na konačan ishod meča. Opklada je dobitna ukoliko su oba tipa pogođena.

 

Player Special  

Igrač se kladi da će određeni fudbaler postići prvi gol na meču u određenom vremenskom periodu meča:

F1-20 - Igrač postiže prvi gol na meču u periodu od 1. minuta do 20. minuta meča.

F21-45 - Igrač postiže prvi gol na meču u periodu od 21. minuta do 45. minuta meča.

F46+ - Igrač postiže prvi gol na meču nakon 46. minuta meča.

Igrač se kladi da će određeni fudbaler postići gol na meču u određenom vremenskom periodu

G1-20 - Igrač postiže gol na meču u perodu od 1. minuta do 20. minuta meča.

G21-45 -Igrač postiže gol na meču u perodu od 21. minuta do 45. minuta meča.

G46+ - Igrač postiže gol na meču nakon 46og minuta meča.

Prvi minut (označen sa 1) je period od početka meča (00:00) do isteka pedeset devete sekunde (00:59). Trenutak kad na satu stoji 01:00 računa se kao početak drugog minuta meča.

Analogno ovom pravilu računa se svaki sledeći minut.

 

Statističke opklade - Igrač se kladi na definisani pojedinačni učinak određenog fudbalera na meču:

Prvi karton na meču - Određeni fudbaler dobija prvi karton na meču (žuti ili crveni). U slučaju da karton bude dosuđen istovremeno i jednoj i drugoj ekipi računaće se kvota 1.

Žuti karton - Određeni fudbaler dobija žuti karton na meču.

Crveni karton - Određeni fudbaler dobija crveni karton na meču.

Asistencija - Određeni fudbaler asistira svom saigraču kod postizanja gola na meču.

Najbolji igrač utakmice – Određeni fudbaler dobija epitet “Najbolji igrač utakmice” prema podacima sa oficijelnog sajta organizatora meča.

 

Šutevi

 

Broj šuteva ka golu - Za sve igre u vezi sa brojem šuteva ka golu važe sledeća pravila:

 1.blokrani šutevi se ne računaju.

 2.podaci o broju šuteva dobijaju se na osnovu podataka sa zvaničnog sajta organizatora meča.

 

Ukupan broj šuteva ka golu – Igrač se kladi da li će na meču biti upućeno manje ili više šuteva ka golu u odnosu na zadatu granicu. Računa se zbir svih šuteva u okvir i van okvira gola. Blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični podaci o broju šuteva ka golu predstavljaju podatke sa oficijelnog sajta organizatora meča.

 

Ukupan broj šuteva u okvir gola od strane obe ekipe – Igrač se kladi da li će na meču biti upućeno manje ili više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.

 

Ukupan broj šuteva Hendikep – Igrač pogađa koji će tim uputiti više šuteva ka golu posle uračunatog hendikepa pri čemu se blokirani šutevi ne računaju.

H1 - Domaćin upućuje više šuteva ka golu sa uračunatim Hendikepom (Blokrani šutevi se ne računaju);

H2 - Gost upućuje više šuteva ka golu sa uračunatim Hendikepom (Blokrani šutevi se ne računaju).

 

Domaćin ukupno šuteva u okvir gola – Igrač se kladi da li će domaćin na meču uputiti manje ili više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.

 

Gost ukupno šuteva u okvir gola - Igrač se kladi da li će gost na meču uputiti manje ili više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.

 

Domaćin ukupno šuteva van okvira gola – Igrač se kladi da li će domaćin uputiti manje ili više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.

 

Gost ukupno šuteva van okvira gola – Igrač se kladi da li će gost uputiti manje ili više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.

 

Zerobet - Igra koja je isključivo vezana za klađenje uživo. U momentu klađenja, bez obzira na stvarni rezultat, računa se kao da je rezultal 0-0, a igrač se kladi na ishod meča od momenta klađenja:

Zerobet 1 - Domaćin do kraja utakmice postiže više golova od gosta;

Zerobet X - Domaćin I gost ne postižu nijedan odnosno postižu isti broj golova do kraja utakmice;

Zerobet 2 - Gost do kraja utakmice postiže više golova od domacina.

 

Način postizanja gola – Igrač se kladi na način na koji će biti postignut unapred određeni gol:

Šut iz igre - Gol mora biti postignut isključivo nogom (šutom) iz igre (autogol ne računa)

Glavom - Poslednji dodir lopte pre postizanja gola fudbalera, mora biti učinjen glavom (autogol se ne računa)

Slobodan udarac - Gol mora biti postignut direktno iz slobodnog udarca (autogol se ne računa)

Penal - Gol mora biti postignut direktno iz penala;

Autogol - Gol mora biti proglašen Autogolom.

Ukoliko gol ne bude postignut, sve opklade će biti rezultovane kao gubitne.

Tačan rezultat bilo kada - Igrač pogađa tačan trenutni rezultat u bilo kom delu meča, po sopstvenom izboru. 

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje su zaključene u momentu prekida meča odn. čiji ishod ne bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, kao zvaničan rezultat uzima se trenutni rezultat u momentu prekida, a za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida, odn. čiji ishod bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, računa se kvota 1.

 

Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promenio ukoliko bi utakmica bila odigrana do kraja.

 

U slučaju da se fudbalski meč ne sastoji od dva poluvremena sve opklade će biti otkazane i računaće se kvota 1.00.

 

U  slučaju da meč traje kraće od propisanih 90 minuta, ne računajući sudijsku nadoknadu vremena, postojeći rezultat je važeći. Odluka o trajanju meča doneta od strane organizatora neposredno pred početak meča ili odluka sudije u toku meča da meč proglasi završenim pre isteka 90. minuta je punovažna.

 

Član 18b.

Košarka

 

Pobednik – Igrač se kladi na to koji će tim biti konačni pobednik meča bez obzira na to da li će pobedu ostvariti nakon regularnog toka ili nakon produžetaka

1- pobednik će biti domaći tim

2- pobednik će biti gostujući tim

Ukoliko se meč u regularnom toku završi nerešenim rezultatom, pobednik je onaj tim koji ostvari pobedu nakon produžetaka, a ukoliko se meč ne nastavlja produžecima, računaće se kvota 1. Ovo pravilo će se primenjivati na svaku opkladu koja u sebi sadrži konačan ishod košarkaške utakmice. Ukoliko opklada u sebi ne sadrži konačan ishod košarkaške utakmice, računaće se postignuti rezultat.

 

Tim daje Koševa (Domaćin, Gost) – Igrač pogađa da li će tim  postići više ili manje poena od unapred navedene granice na kraju meča ( uključujući i produžetke ) ili u nekom periodu meča (poluvremena, četvrtine).

<  - Manje – Opklada je dobitna ako  tim postigne manje poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1.

>  - Više – Opklada je dobitna ako  tim postigne više poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1

 

Broj poena (ukupno, po poluvremenima, po četvrtinama) – Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na celom meču, uključujući i produžetke, biti veći ili manji od definisane granice.

- Manje – Opklada je dobitna ako  bude postignuto manje poena od unapred definisane granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

Ako bude postignuto tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1.

>  - Više – Opklada je dobitna ako  bude postignuto  više poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1

 

Tim daje koševa (Domaćin, Gost) Poluvreme – Igrač se kladi na to da li će tim postići više ili manje poena od unapred definisane granice na poluvremenu meča:

< - Manje – Opklada je dobitna ako tim postigne manje poena od navedene granične vrednosti na poluvremenu meča.

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1

> - Više – Opklada je dobitna ako tim postigne više poena od navedene granične vrednosti na poluvremenu meča.

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1

 

Par / Nepar – Igrač pogađa da li će ukupan broj poena na kraju meča, uključujući i produžetke, biti paran ili neparan.

 

Hendikep igre (cela utakmica, poluvreme, četvrtine) – Igrač pogađa koji će ishod meča (ili perioda meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus)).

Za hendikepe koji se odnose na celu utakmicu računa se postignuti krajnji rezultat koji uključuje i eventualne produžetke.

H1 – Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost  nakon uračunavanja hendikepa

Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba tima imaju isti broj poena opklada se računa sa kvotom 1.

H2 - Opklada je dobitna kada gost ima prednost  nakon uračunavanja hendikepa

Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba tima imaju isti broj poena opklada se računa sa kvotom 1.

 

Produžeci – Igrač pogađa da li će se na nekoj košarkaškoj utakmici igrati produžeci ili ne.

 

Više Poena – igrač pogađa u kom poluvremenu će biti postignuto više poena:

I> - Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu bude više poena nego u drugom

II> - Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu bude više poena nego u prvom

I=II -Opklada je dobitna  ukoliko je postignut isti broj poena u oba poluvremena.

 

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol). Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog):

1- Domaćin postiže više poena u navedenom poluvremenu

X- Nerešeno u navedenom poluvremenu

2- Gost postiže više poena u navedenom poluvremenu

 

Ishod Četvrtina ( I , II, III, IV ). Igrač pogađa ishod samo jedne četvrtine .

1 - Domaćin postiže više poena u navedenoj četvrtini

X- Nerešeno u navedenoj četvrtini

2 - Gost postiže više poena u navedenoj četvrtini

 

Dupla opklada – Poena na meču i Pobednik meča – Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

1&-P – Domaća ekipa pobeđuje na meču i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je manji od unapred zadate granice

1&+P – Domaća ekipa pobeđuje na meču i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je veći od unapred zadate granice

2&-P – Gostujuća ekipa pobeđuje na meču i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je manji od unapred zadate granice

2&+P – Gostujuća ekipa pobeđuje na meču i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je veći od unapred zadate granice

 

Razlika poena – Dobitna opklada treba da predvidi razliku u postignutim poenima između timova (vođstvo timova nije bitno), definisanu na sledeći način:

1-3 – 3 ili manje poena razlike za bilo koji tim

1-5 – 5 ili manje poena razlike za bilo koji tim

1-9 – 9 ili manje poena razlike za bilo koji tim

1-12 – 12 ili manje poena razlike za bilo koji tim

3-7 – Između 3 i 7 poena razlike za bilo koji tim

6-11 – Između 6 i 11 poena razlike za bilo koji tim

10+ - 10 ili više poena razlike za bilo koji tim

12+ - 12 ili više poena razlike za bilo koji tim

13+ - 13 ili više poena razlike za bilo koji tim

15+ - 15 ili više poena razlike za bilo koji tim

20+ - 20 ili više poena razlike za bilo koji tim

 

Pobeđuje sa 10+ poena razlike – Dobitna opklada treba da predvidi pobednika meča (gosta ili domaćina) sa 10 ili više poena razlike na kraju meča i eventualnih produžetaka

 

Individualni učinci košarkaša:

 

Košarkaš postiže broj poena – Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš postići manje, jednako ili više poena od unapred zadate granice.

 

Košarkaš ostvaruje broj asistencija – Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš ostvariti manje, jednako ili više asistencija od unapred zadate granice.

 

Košarkaš ostvaruje broj skokova – Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš ostvariti manje, jednako ili više skokova od unapred zadate granice.

 

Košarkaš ostvaruje ukupan broj poena i asistencija – Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš imati manji, jednak ili veći ukupan broj postignutih poena i ostvarenih asistencija (zbir poena i asistencija) u odnosu na unapred određenu granicu.

 

Košarkaš ostvaruje ukupan broj poena i skokova – Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš imati manji, jednak ili veći ukupan broj postignutih poena i ostvarenih skokova (zbir poena i skokova) u odnosu na unapred određenu granicu.

 

Za sve igre koje se odnose na individualne učinke košarkaša (broj postignutih poena, skokova, asistencija itd.) računa se kvota 1 ukoliko igrač ne uđe u igru u toku trajanja meča.

Ukoliko nije naznačeno drugačije za sve igre se računaju i produžeci.

 

Dueli košarkaša – Dobitna opklada treba da predvidi košarkaša sa većim brojem postignutih poena iz ponuđenog duela

Za igru Dueli košarkaša (poeni, skokovi, asistencije) računa se kvota 1 ako bar jedan od košarkaša ne uđe u igru u toku trajanja meča.

Za sve igre računa se i učinak košarkaša u produžecima, ako do njih dođe.

 

Opseg poena - Igrač pogađa raspon poena koji će biti postignut na meču ne računajući produžetke. Opklada je dobitna ukoliko broj postignutih poena pripada označenom rasponu koji igrač odabere pri čemu se smatra da obe granične vrednosti pripadaju odabranom rasponu (0-150,151-160,161-170,171-180...)

 

Ukoliko se meč ne završi nerešeno i odigra se produžetak, opklada se odnosi na pobednika sa produžetkom (ukoliko ponudom posebno nije određeno drugačije).

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka narednog kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu odigravanja, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka narednog kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje su zaključene u momentu prekida meča odn. čiji ishod ne bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, kao zvaničan rezultat uzima se trenutni rezultat u momentu prekida, a za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida, odn. čiji ishod bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, računa se kvota 1.

 

Član 18c.

Tenis

 

Konačan ishod - Igrač pogađa koji će teniser/ka biti pobednik meča:

 1. prvonavedeni teniser
 2. drugonavedeni teniser

Ukoliko se meč završi predajom jednog od učesnika za sve opklade sa ovom igrom računa se kvota 1 bez obzira na trenutni rezultat meča u momentu predaje

 

Broj gemova (ukupno, po setovima) – Igrač se kladi na to da li će na celom meču ili pojedinačnim setovima biti odigrano manje ili više gemova od unapred definisane granice.

- Manje – Opklada je dobitna ako  bude odigrano manje gemova od navedene granične vrednosti u navedenom setu ili na celom meču.

Ako bude odigrano tačno toliko gemova kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1

>  - Više – Opklada je dobitna ako  bude odigrano više gemova od navedene granične vrednosti u navedenom setu ili na celom meču.

Ako bude odigrano tačno toliko gemona kolika je granica na tiketu, opklada se računa sa kvotom 1.

 

Primer: Ukoliko je granica gemova 9.5 i ukoliko dođe do prekida seta pri rezultatu 4:4 ili 5:4 smatra se da je igra ukupno gemova završena i da je dobitna oklada Više od 9.5, obzirom da bi se, u slučaju da je set bio nastavljen, moralo odigrati više od 9.5 gemova u tom setu.

 

Osvaja set ( I, II, III....) – Igrač pogađa koji će teniser/ka osvojiti navedeni set:

 1. prvonavedeni teniser osvaja određeni set (I, II, III...)
 2. drugonavedeni teniser osvaja određeni set (I, II, III...)

 

Hendikep Gemova (meč, set) – Igrač pogađa koji će ishod meča ili seta, u gemovima, biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od učesnika). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj gemova prvonavedenog učesnika doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus)):

H1 – Opklada je dobitna kada prvonavedeni učesnik ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba učesnika imaju isti broj gemova opklada se računa sa kvotom 1.

H2 – Opklada je dobitna kada drugonavedeni učesnik ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba učesnika imaju isti broj gemova opklada se računa sa kvotom 1.

 

Broj setova – Igrač pogađa koliko će biti odigrano setova na nekom teniskom meču.

2 - na meču će biti odigrano tačno 2 seta

3 - na meču će biti odigrano tačno 3 seta

4 - na meču će biti odigrano tačno 4 seta

5 - na meču će biti odigrano tačno 5 setova

U slučaju da jedan od tenisera preda meč u toku bilo kog seta, set u kojem je došlo do predaje se smatra odigranim (npr. ukoliko je prema pravilima teniskog turnira, pobednik meča teniser koji osvoji dva seta, pri čemu u toku trećeg seta jedan od tenisera preda meč, opklada broj setova 3 će se računati kao dobitna).

 

Osvaja jedan Set – Igrač se kladi na to da će jedan teniser/ka osvojiti bar jedan set u toku trajanja teniskog meča:

1S – prvonavedeni teniser/ka osvaja bar jedan set

2S – drugonavedeni teniser/ka osvaja bar jedan set

 

PrviSet-Kraj – je igra u kojoj je cilj pogoditi i osvajača prvog seta i pobednika meča:

I1-1 – prvonavedeni teniser/ka osvaja i prvi set i meč

I1-2 – prvonavedeni teniser/ka osvaja prvi set a zatim gubi meč

I2-1 – drugonavedeni teniser/ka osvaja prvi set a zatim gubi meč

I2-2 – drugonavedeni teniser/ka osvaja i prvi set i meč

 

Tačan rezultat – igrač se kladi na tačan rezultat teniskog meča izražen u setovima.

 

TieBreak – Igrač se kladi da li će u toku teniskog meča biti igran TieBreak ili ne.

 

Dupla opklada – Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore od navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat je za duplu opkladu važeći ukoliko je u momentu prekida rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U suprotnom računa se kvota 1.

1 & -G – Prvoimenovani teniser pobeđuje i na meču će biti odigrano manje gemova od zadate granice

1 & +G - Prvoimenovani teniser pobeđuje i na meču će biti odigrano više gemova od zadate granice

2 & -G - Drugoimenovani teniser pobeđuje i na meču će biti odigrano manje gemova od zadate granice

2 & +G - Drugoimenovani teniser pobeđuje i na meču će biti odigrano više gemova od zadate granice

 

Osvaja gem – Igrač se kladi koji će teniser osvojiti navedeni gem u toku meča

1-prvonavedeni teniser

2-drugonavedeni teniser

 

Ishod dva uzastopna gema – igrač se kladi na ishod dva uzastopna gema u sklopu jednog teniskog meča

1 – oba gema dobija prvonavedeni teniser

X – svaki teniser osvaja po jedan gem

2 – oba gema dobija drugonavedeni teniser

 

U slučaju da neki teniser/ka preda meč pre početka za sve igre računa se kvota 1

 

U slučaju da neki teniser/ka preda meč nakon početka meča za sve igre koje su zaključene računa se do tad ostvareni rezultat a za sve igre čiji bi se rezultat mogao promeniti do kraja meča računa se kvota 1.

 

U slučaju odlaganja meča za sve otvorene igre čeka se nastavak meča ukoliko organizator turnira ili takmičenja ne odluči da u potpunosti otkaže meč (ne računa se kvota 1 na kraju tog kalendarskog dana već se čeka nastavak meča).

 

U slučaju diskvalifikacije tenisera/teniserke kao punovažan uzima se ostvaren rezultat na turniru, i sve opklade su važeće bez obzira na učešće tenisera/teniserke na turniru.

 

U slučaju neobjavljivanja zvaničnih rezultata meča od strane zvaničnog izvora informisanja nakon 48 sati nakon završetka meča, sve opklade će biti otkazane tj. računaće se kvota 1.

 

Kod mečeva odigranih u okviru ITF teniskih turnira, odluka organizatora turnira da li će se treći set na meču igrati kao regularan set ili kao super tie break je punovažna.

 

Član 18d.

Hokej na ledu

 

Konačan Ishod – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča

Tip 1 – Domaćin

Tip 2 – Gost

Tip X – oba tima isti broj pogodaka ili 0:0

 

Pobednik- Igrač pogađa koji će tim na kraju meča imati više postignutih golova tj. biti pobednik meča bez obzira da li se meč završi nakon regularnog dela, nakon produžetaka ili nakon penala.

Tip W1 – Domaćin

Tip W2 – Gost

 

Dupla Šansa- Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča

Tip 1X – Domaćin ili nerešeno

Tip X2 – Gost ili nerešeno

Tip 12 – Domaćin ili Gost

 

Broj golova (ceo meč, po trećinama) – Igrač se kladi na to koliko će golova biti postignuto u naznačenom periodu utakmice ili na celoj utakmici

0G – nema golа u datom periodu

1G, 2G, 3G... – tačno 1, 2 , 3... gola će biti postignuto

0-1, 2-3,4-6,2-5....- opklada je dobitna ukoliko broj postignutih golova pripada označenom rasponu s tim da se i donja i gornja granica računaju. (Pr. 4-6 Opklada je dobitna ako na meču bude postignuto 4, 5 ili 6 golova.)

1+, 2+, 3+...... – opklada je dobitna ako u naznačenom periodu bude postignuto bar onoliko golova koliko je naznačeno (Pr. 3+ Opklada je dobitna ako bude postignuto 3 ili više golova u naznačenom periodu)

I – oznaka za golove u prvoj trećini

II – oznaka za golove u drugoj trećini

III- oznaka za golove u trećoj trećini

 

Ishod Trećina (I, II , III). Igrač pogađa ishod samo pojedinačnih trećina

1 – Domaćin daje više golova u navedenoj trećini

X – Nerešeno u navedenoj trećini

2 – Gost daje više golova u navedenoj trećini

 

Par / Nepar- Igrač pogađa da li će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan (rezultat 0:0 računa se kao par).

 

Daje sledeći Gol – Igrač se kladi koji će tim dati sledeći gol na utakmici (prvi, drugi , treći...)

1 – Prvonavedeni tim

X – Nema sledećeg gola tj. meč se završava rezultatom koji je važeći u momentu odigravanja tiketa

2 – Drugonavedeni tim

 

Sledeći Power Play – Igrač se kladi koja će ekipa sledeća imati igrača više

Domaća ekipa ima sledeća igrača više

Gostujuća ekipa ima sledeća igrača više

 

Draw No Bet – Igrač pogađa koji će tim na kraju regularnog toka meča postići više golova a ako bude nerešeno računa se kvota 1 za sve opklade.

 

Hendikep – igrač pogađa koji će ishod meča biti kada se na ostvareni rezultat meča doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus))

H1 – Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

H2 – Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

 

Tim daje golova (Domaćin, Gost)

Igrač pogađa da li će tim postići više ili manje golova od unapred navedene granice na kraju regularnog toka meča

< - Manje – Opklada je dobitna ako tim postigne manje golova od navedene granične vrednosti na kraju regularnog toka meča.

> - Više – Opklada je dobitna ako tim postigne više golova od navedene granične vrednosti na kraju regularnog toka meča.

 

Poena na meču i pob1 – Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

1&-P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unapred zadate granice.

1&+P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unapred zadate granice.

2&-P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unapred zadate granice.

2&+P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unapred zadate granice.

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka narednog kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka narednog kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje su zaključene u momentu prekida meča odn. čiji ishod ne bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, kao zvaničan rezultat uzima se trenutni rezultat u momentu prekida, a za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida, odn. čiji ishod bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, računa se kvota 1.

 

Član 18e.

Rukomet

 

Konačan Ishod – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

Tip 1 – Domaćin

Tip 2 – Gost

Tip X – oba tima isti broj golova

 

Broj golova (ukupno, po poluvremenima) – Igrač se kladi da li će broj postignutih golova u nekom delu meča ili na celom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< Manje – Opklada je dobitna ako bude postignuto manje golova od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

> Više – Opklada je dobitna ako bude postignuto više golova od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

 

Par / Nepar- Igrač pogađa da li će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan .

 

Hendikep igre (cela utakmica, poluvreme) – Igrač pogađa koji će ishod meča (ili perioda meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus))

H1 – Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

H2 – Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

 

Dupla Šansa – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča

Tip 1X – Domaćin ili nerešeno

Tip X2 – Gost ili nerešeno

Tip 12 – Domaćin ili Gost

 

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol) – Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog)

1 – Domaćin daje više golova u navedenom poluvremenu

X – Nerešeno u navedenom poluvremenu

2 – Gost daje više golova u navedenom poluvremenu

 

Pada Više Golova – Igrač pogađa u kom poluvremenu će biti postignuto više golova

 • - Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu padne više golova nego u drugom
 • - Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu padne više golova nego u prvom

I=II - Opklada je dobitna ukoliko je postignut isti broj golova u oba poluvremena.

 

Daje sledeći Gol – Igrač se kladi koji će tim dati sledeći gol na utakmici (prvi, drugi, treći...)

1 – Prvonavedeni tim

X – Nema sledećeg gola tj. meč se završava rezultatom koji je važeći u momentu odigravanja tiketa

2 – Drugonavedeni tim

 

Poena na meču i pob1 - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

1&-P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unapred zadate granice.

1&+P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unapred zadate granice.

2&-P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unapred zadate granice.

2&+P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unapred zadate granice.

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje su zaključene u momentu prekida meča odn. čiji ishod ne bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, kao zvaničan rezultat uzima se trenutni rezultat u momentu prekida, a za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida, odn. čiji ishod bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, računa se kvota 1.

 

Član 18f.

Odbojka

 

Konačan ishod – Igrač pogađa koji će tim biti pobednik meča

1 – prvonavedeni tim

2 – drugonavedeni tim

 

Osvaja set (I, II, III...) – Igrač pogađa koji će tim osvojiti navedeni set

1-prvonavedeni tim

2-drugonavedeni tim

 

Osvaja jedan Set – Igrač se kladi na to da će tim na koji se kladi osvojiti bar jedan set u toku trajanja navedenog odbojkaškog meča

1S – prvonavedeni tim osvaja bar jedan set

2S – drugonavedeni tim osvaja bar jedan set

 

Tačan rezultat – igrač se kladi na tačan rezultat odbojkaškog meča.

 

Hendikep Poena (meč, set) – Igrač pogađa koji će ishod meča ili seta, u poenima, biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena prvonavedenog tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus)).

H1 – Opklada je dobitna kada prvonavedeni tim ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

H2 – Opklada je dobitna kada drugonavedeni tim ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

 

Broj poena (ukupno, po setovima) – Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na celom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< Manje – Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

> Više – Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

 

Par / Nepar – Igrač pogađa da li će ukupan broj poena u toku nekog meča biti paran ili neparan.

 

PrviSet-Kraj – je igra u kojoj je cilj pogoditi i osvajača prvog seta i pobednika meča

I1-1 – prvonavedeni tim osvaja i prvi set i meč

I1-2 – prvonavedeni tim osvaja prvi set a zatim gubi meč

I2-1 – drugonavedeni tim osvaja prvi set a zatim gubi meč

I2-2 - drugonavedeni tim osvaja i prvi set i meč

 

Osvaja n-ti poen u setu – Igrač se kladi koja će ekipa osvojini n-ti poen po redu u nekom setu (20-i poen, 30-i poen itd...).

1 – Domaća ekipa osvaja navedeni poen

2 – Gostujuća ekipa osvaja navedeni poen

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka narednog kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka narednog kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu odigravanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja.

 

Član 18g.

Američki fudbal

 

Konačan Ishod – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih poena na kraju regularnog toka meča

Tip 1 – Domaćin

Tip 2 – Gost

Tip X – oba tima isti broj poena

 

Dupla Šansa – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih poena na kraju regularnog toka meča.

Tip 1X – Domaćin ili nerešeno

Tip X2 – Gost ili nerešeno

Tip 12 – Domaćin ili Gost

 

Tim postiže poena (Domaćin, Gost) – Igrač pogađa da li će tim postići više ili manje poena od unapred navedene granice u toku regularnog toka meča ili u nekom periodu meča (poluvremena, četvrtine).

< Manje – Opklada je dobitna ako tim postigne manje poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

> Više – Opklada je dobitna ako tim postigne više poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

 

Broj poena (ukupno, po poluvremenima, po četvrtinama) – Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na celom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< - Manje – Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

> - Više – Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

 

Par / Nepar – Igrač pogađa da li će ukupan broj poena u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan.

 

Hendikep igre (cela utakmica, poluvreme, četvrtine) – Igrač pogađa koji će ishod meča (ili perioda meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus)).

H1 – Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

H2 - Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

 

Pobednik- Igrač se kladi na to koji će tim biti konačni pobednik meča bez obzira na to da li će pobedu ostvariti nakon regularnog toka ili nakon produžetaka.

W1- pobednik domaći tim

W2- pobednik gostujući tim

Ukoliko se meč u regularnom toku završi nerešeno, pobednik je onaj tim koji pobedi nakon produžetaka.

 

Više Poena – Igrač pogađa u kom poluvremenu će biti postignuto više poena

I> - Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu bude više poena nego u drugom

II> - Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu bude više poena nego u prvom

I=II -Opklada je dobitna ukoliko je postignut isti broj poena u oba poluvremena.

 

Poluvreme / Kraj – Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice.

1-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje

X-1 na poluvremenu Nerešeno a pobeđuje domaćin

2-1 Gost vodi na poluvremenu, pobeđuje domaćin

1-X Domaćin vodi na poluvremenu, na kraju nerešeno

X-X nerešeno i na poluvremenu i na kraju meča

2-X Gost vodi na poluvremenu, na kraju nerešeno

1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a pobeđuje gost

X-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost

2- 2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje

 

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol). Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog).

1- Domaćin postiže više poena u navedenom poluvremenu

X- Nerešeno u navedenom poluvremenu

2- Gost postiže više poena u navedenom poluvremenu

 

Ishod Četvrtina (I, II, III, IV). Igrač pogađa ishod samo jedne četvrtine.

1 - Domaćin postiže više poena u navedenoj četvrtini

X - Nerešeno u navedenoj četvrtini

2 - Gost postiže više poena u navedenoj četvrtini

 

Produžeci - Igrač pogađa da li će se na nekoj utakmici igrati produžeci ili ne.

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

Poena na meču i pob1 - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

1&-P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unapred zadate granice.

1&+P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unapred zadate granice.

2&-P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unapred zadate granice.

2&+P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unapred zadate granice.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje su zaključene u momentu prekida meča odn. čiji ishod ne bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, kao zvaničan rezultat uzima se trenutni rezultat u momentu prekida, a za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida, odn. čiji ishod bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, računa se kvota 1.

 

Član 18h.

Ragbi

 

Konačan Ishod – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

Tip 1 – Domaćin

Tip 2 – Gost

Tip X – oba tima isti broj pogodaka ili 0:0

 

Dupla Šansa – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

Tip 1X – Domaćin ili nerešeno

Tip X2 – Gost ili nerešeno

Tip 12 – Domaćin ili Gost

 

Hendikep – Igrač pogađa koji će ishod meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus))

H1 – Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

H2 - Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

 

Broj poena (ukupno, po poluvremenima) – Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na celom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< - Manje – Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

> - Više – Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice

 

Par / Nepar – Igrač pogađa da li će ukupan broj poena u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan.

 

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol). Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog).

1- Domaćin postiže više poena u navedenom poluvremenu

X- Nerešeno u navedenom poluvremenu

2- Gost postiže više poena u navedenom poluvremenu

 

Poluvreme / Kraj – Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice.

1-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje

X-1 na poluvremenu Nerešeno a pobeđuje domaćin

2-1 Gost vodi na poluvremenu, pobeđuje domaćin

1-X Domaćin vodi na poluvremenu, na kraju nerešeno

X-X nerešeno i na poluvremenu i na kraju meča

2-X Gost vodi na poluvremenu, na kraju nerešeno

1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a pobeđuje gost

X-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost

2- 2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje su zaključene u momentu prekida meča odn. čiji ishod ne bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, kao zvaničan rezultat uzima se trenutni rezultat u momentu prekida, a za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida, odn. čiji ishod bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, računa se kvota 1.

 

Član 18i.

Bejzbol

 

Za sve bejzbol igre kao rezultat meča računa se konačni ishod meča koji može biti postignut:

pre kraja poslednjeg ininga, ukoliko sudije odluče da skrate meč

Po završetku 9-og inning

 

Nakon produžetka , ukoliko je rezultat nakon 9-og inninga bio nerešen.

 

Konačan ishod – Igrač pogađa koja će ekipa biti pobednik meča (na bilo koji od gorenavedena tri načina):

1. – prvonavedena ekipa

2. – drugonavedena ekipa

Ukoliko se meč završi nerešenim rezultatom, za opkladu koja se odnosi na igru konačan ishod računaće se kvota 1.

 

Broj poena (ukupno, po ininzima) – Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na celom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< - Manje – Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

> - Više – Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

 

Par / Nepar- Igrač pogađa da li će ukupan broj poena u toku nekog baseball meča biti paran ili neparan .

 

Prvi Inning – Igrač pogađa ishod samo prvog inning-a

1- Domaćin postiže više poena u toku prvog inninga

X- Nerešeno na kraju prvog inninga

2- Gost postiže više poena u toku prvog inninga

 

Prvih pet ininga – Igrač pogađa koji će tim biti u prednosti nakon odigranih pet ininga

V1 - prvoimenovani tim vodi nakon 5 odigranih ininga

VX - nijedan od timova ne vodi nakon 5 odigranih ininga

V2 - drugoimenovani tim vodi nakon 5 odigranih ininga

 

Postiže poslednji poen na meču – Igrač pogađa koji će tim postići poslednji poen na meču

LS1 - prvoimenovani tim postiže poslednji poen na meču

LS2 - drugoimenovani tim postiže poslednji poen na meču

 

Jedan poen u prvom iningu – Igrač pogađa da li će bilo koji tim osvojiti najmanje jedan poen u prvom iningu na određenom meču

Da - bilo koji od timova će osvojiti bar jedan poen u prvom iningu

Ne - nijedan od timova neće osvojiti poen u prvom iningu

 

Dodatni ining – Igrač pogađa da li će na meču biti odigran dodatni ining

Da - na meču će biti odigran dodatni inining

Ne - na meču neće biti odigran dodatni ining

 

Prvi poen na meču i pobeda – Igrač pogađa da li će tim koji postigne prvi poen na meču biti ujedno i pobednik meča

Da - Tim koji postigne prvi poen pobeđuje na meču

Ne - Tim koji postigne prvi poen ne pobeđuje na meču

 

Dupla opklada - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

1&-P - prvoimenovani tim pobedjuje i na mecu ce biti postignuto manje poena od zadate granice

1&+P - prvoimenovani tim pobedjuje i na mecu ce biti postignuto vise poena od zadate granice 

2&-P - drugoimenovani tim pobedjuje i na mecu ce biti postignuto manje poena od zadate granice

2&+P - drugoimenovani tim pobedjuje i na mecu ce biti postignuto vise poena od zadate granice

 

Hendikep – Igrač pogađa koji će ishod meča biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus))

H1 – Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

H2 – Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje su zaključene u momentu prekida meča odn. čiji ishod ne bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, kao zvaničan rezultat uzima se trenutni rezultat u momentu prekida, a za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida, odn. čiji ishod bi mogao biti promenjen ukoliko bi meč bio odigran do kraja, računa se kvota 1.

 

U slučaju da se u toku istog kalendarskog dana odigraju dva meča istih protivnika , klađenje se uvek odnosi na prvi odigrani meč.

 

Član 18j.

Auto-Moto sportovi (Moto GP, Formula 1, Rally)

 

Plasman – Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti trku. Kao validan uzima se redosled prolaska takmičara kroz cilj a sve eventualne naknadne promene (kažnjavanja, diskvalifikacije) neće se uzimati u obzir za igru Plasman.

1- Pobednik trke

12- Prvi ili drugi

123- Prvi, drugi ili treći

1-6 – Takmičar završava trku među prvih 6

1-n – Takmičar završava trku među prvih n.

Za igru plasman, klađenje se smatra validnim ukoliko se takmičar na kog se klađenje odnosi pojavi na startnoj poziciji trke bez obzira da li će uspeti da startuje ili ne.

Ukoliko se takmičar ne pojavi na startnoj poziciji trke sva klađenja na igru plasman za tog takmičara računaće se sa kvotom 1.

 

Pobednik kvalifikacija – Igrač se kladi na to koji će takmičar imati najbolje vreme na poslednjem kvalifikacionom treningu za neku trku. Za ovu igru se ne uzimaju u obzir eventualne naknadne diskvalifikacije ili kažnjavanja.

1 – Najbolje vreme na kvalifikacionom treningu

12 – Prvo ili drugo najbolje vreme na kvalifikacionom treningu

Ukoliko takmičar ne učestvuje na poslednjem kvalifikacionom treningu sve opklade na njega za igru Pobednik Kvalifikacija računaće se sa kvotom 1.

 

Pole Position – Igrač se kladi na to koji će takmičar na startu neke trke biti postavljen na prvu startnu poziciju (Pole position) bez obzira da li je tu poziciju izborio pobedom na kvalifikacionom treningu ili je do nje došao kažnjavanjem ostalih takmičara.

1- Pole Position

12- Start iz prvog reda (Prva ili Druga startna pozicija)

Ukoliko se takmičar ne pojavi na Startu Trke računa se kvota 1 za klađenje na igru Pole Position na tog takmičara.

 

Dueli – Igrač se kladi na to koji će takmičar na kraju trke zauzeti bolju konačnu poziciju. Kao validan uzima se redosled prolaska takmičara kroz cilj a sve eventualne naknadne promene (kažnjavanja, diskvalifikacije) neće se uzimati u obzir za igru Dueli.

U slučaju da jedan takmičar odustane u toku trke pobednik je takmičar koji završi trku.

U slučaju da oba takmičara odustanu u toku trke pobednik je onaj koji je kasnije odustao.

U slučaju da oba takmičara odustanu u isto vreme (zajednički sudar ili sl...) računa se kvota 1.

U slučaju da se jedan ili oba takmičara ne pojave na startnoj poziciji trke za taj duel računa se kvota 1.

U slučaju da više takmičara završi na istoj poziciji, računaće se kvota 1.

 

Najbrži krug – Igrač se kladi na to koji će takmičar u toke trke provesti jedan krug za najkraće vreme.

 

Ukoliko se najavljeni događaj (kvalifikacioni trening ili trka) odloži ili prekine i ne kompletira se do isteka sledećeg kalendarskog dana od najavljenog termina održavanja trke, po lokalnom vremenu u mestu održavanja, za sve igre koje nisu zaključene računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promenio ukoliko bi događaj bio kompletiran.

 

Za zaključene igre računa se postignuti rezultat u momentu prekida.

 

Član 18k.

Biciklizam

 

Plasman – Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti takmičenje. Kao validan uzima se krajnji poredak koji objavi organizator takmičenja.

1- Pobednik trke

12- Prvi ili drugi

123- Prvi drugi ili treći

1-6 – Takmičar završava trku među prvih 6

1-n – Takmičar završava trku među prvih n.

Za igru plasman, Klađenje se smatra validnim ukoliko takmičar na kog se Klađenje odnosi startuje u trci ili takmičenju.

Kvota 1 se računa samo ukoliko takmičar ne startuje u trci ili takmičenju.

 

Ukoliko se najavljena trka ili takmičenje odloži ili prekine i ne kompletira se do isteka sledećeg kalendarskog dana od najavljenog termina održavanja trke, po lokalnom vremenu u mestu održavanja, za sve igre koje nisu zaključene računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promenio ukoliko bi trka ili takmičenje bilo odigrano do kraja.

 

Član 18l.

Borilački Sportovi

 

Konačan Ishod – Igrač pogađa koji će takmičar biti pobednik borbe bez obzira da li će pobediti nokautom, na poene ili diskvalifikacijom drugog borca od strane sudija u toku borbe.

Tip 1 – Prvonavedeni takmičar

Tip 2 – Drugonavedeni takmičar

Tip X – Bez pobednika( nerešeno )

 

Pobednik- Igrač pogađa koji će takmičar biti pobednik borbe bez obzira da li će pobediti nokautom, na poene ili diskvalifikacijom drugog borca od strane sudija u toku borbe.

Tip 1 – Prvonavedeni takmičar

Tip 2 – Drugonavedeni takmičar

Ukoliko se borba završi nerešeno, računaće se kvota 1.

 

Način Pobede – Igrač pogađa na koji način će biti okončana neka borba

K.O.1 – Pobeda prvonavedenog borca nokautom

K.O.2 – Pobeda drugonavedenog borca nokautom

Poen1 – Pobeda prvonavedenog borca na poene

Poen2 – Pobeda drugonavedenog borca na poene

U slučaju da se borba završi nerešeno za sve opklade sa ovom igrom računa se kvota 1.

U slučaju završetka borbe diskvalifikacijom jednog od boraca od strane sudija, za igru Način Pobede računa se kvota 1.

 

Broj Rundi – Igrač se kladi koliko će rundi ukupno biti u nekoj borbi.

- Manje – Opklada je dobitna ako  se borba završi u manje rundi od navedene granice

>  - Više – – Opklada je dobitna ako  se borba završi u više rundi od navedene granice

 

U slučaju odlaganja i neodržavanja borbe u roku od 48 sati od najavljenog termina održavanja borbe, po lokalnom vremenu u mestu održavanja događaja, za sve igre s tom borbom računa se kvota 1.

 

U slučaju diskvalifikacije jednog od boraca pre početka prve runde za sve igre sa tom borbom računa se kvota 1.

 

Započeta runda računa se kao cela ukoliko je od početka runde proteklo više od 30 sekundi

 

Član 18m.

Skijanje

 

Plasman – Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti takmičenje. Kao validan uzima se krajnji poredak koji objavi organizator takmičenja.

1- Pobednik trke

12- Prvi ili drugi

123- Prvi drugi ili treći

1-6 – Takmičar završava trku među prvih 6

1-n – Takmičar završava trku među prvih n.

Za igru plasman, Klađenje se smatra validnim ukoliko takmičar na kog se Klađenje odnosi startuje u prvoj trci ili prvoj seriji skokova.

Kvota 1 se računa samo ukoliko takmičar ne startuje u prvoj seriji skokova ili prvoj trci.

 

Dueli – Igrač se kladi na to koji će takmičar na kraju trke zauzeti bolju konačnu poziciju. Kao validan uzima se krajnji poredak koji nakon takmičenja objavi organizator.

U slučaju da dva ili više takmičara završe na istoj poziciji, računaće se kvota 1.

U slučaju da jedan takmičar odustane u toku trke pobednik je takmičar koji završi trku

U slučaju da oba takmičara odustanu u toku takmičenja (nebitno u kojoj trci ili seriji) za opklade na taj duel računa se kvota 1.

U slučaju da se jedan ili oba takmičara ne startuju u prvoj trci ili prvoj seriji skokova za taj duel računa se kvota 1.

 

U slučaju odlaganja i neodržavanja takmičenja ili prekida i nezavršavanja takmičenja do isteka sledećeg kalendarskog dana od najavljenog termina održavanja takmičenja, po lokalnom vremenu u mestu održavanja događaja, za sve igre na tom takmičenju računa se kvota 1.

 

U slučaju najave takmičenja na jednom lokalitetu a održavanja takmičenja na drugom lokalitetu za sve opklade se računa kvota 1.

 

Član 18n.

Virtuelni Fudbal

 

Match Result – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

Tip 1 – Domaćin

Tip 2 – Gost

Tip X – oba tima isti broj pogodaka ili 0:0

 

45/90 – Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice

1-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje

X-1 na poluvremenu Nerešeno a pobeđuje domaćin

2-1 Gost vodi na poluvremenu , pobeđuje domaćin

1-X Domaćin vodi na poluvremenu, na kraju nerešeno

X-X nerešeno i na poluvremenu i na kraju meča

2-X Gost vodi na poluvremenu , na kraju nerešeno

1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a pobeđuje gost

X-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost

2- 2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje

 

Correct Score – Igrač pogađa tačan rezultat utakmice virtuelnog fudbala

 

First team to score – Igrač pogađa koji tim će prvi dati gol na utakmici

 

PDG 1 – Domaćin prvi daje gol

 

PDG 2 – Gost prvi daje gol

Ukoliko se utakmica završi bez golova (0:0) sve opklade sa ovom igrom su nedobitne.

 

Total Goals – Igrač pogađa koliko će tačno golova biti postignuto na nekom meču Virtuelnog Fudbala.

 

Total Goals in 2nd Half – Igrač pogađa koliko će tačno golova biti postignuto u drugom poluvremenu utakmice Virtuelnog Fudbala.

 

Kladioničar ima mogućnost da igre iz jednog sporta primeni u drugom sportu ukoliko su uslovi odigravanja sportova isti ili slični

 

Član 18o.

Trke pasa

 

Plasman – Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti trku.

1- Pobednik trke

12- Prvi ili drugi

123- Prvi drugi ili treći

 

Forecast – Igrač se kladi na tačan poredak prva dva učesnika na kraju trke

 

Tricast – igrač se kladi na tačan poredak prva tri učesnika na kraju trke

Ukoliko nakon odigravanja tiketa a pre završetka trke dođe do poremećeja u radu sistema zbog kojih Igrači nisu u mogućnosti da vide trku u celosti (nestanak struje, kvar opreme itd..) za sve opklade sa tom trkom računaće se kvota 1.

 

Član 18p.

Atletika

 

Plasman – Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti takmičenje. Kao validan uzima se krajnji poredak koji objavi organizator takmičenja.

1- Pobednik trke

12- Prvi ili drugi

123- Prvi drugi ili treći

1-6 – Takmičar završava trku među prvih 6

1-n – Takmičar završava trku među prvih n.

 

Za igru plasman, Klađenje se smatra validnim ukoliko takmičar na kog se Klađenje odnosi startuje u trci ili takmičenju.

Kvota 1 se računa samo ukoliko takmičar ne startuje u trci ili takmičenju.

 

U slučaju odlaganja i neodigravanja takmičenja do isteka sledećeg kalendarskog dana od najavljenog termina održavanja takmičenja, po lokalnom vremenu u mestu održavanja takmičenja, za sve igre na tom takmičenju računa se kvota 1.

 

Član 18r.

Vaterpolo

 

Konačan Ishod – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

Tip 1 – Domaćin

Tip 2 – Gost

Tip X – oba tima isti broj poena

 

Dupla Šansa – Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

Tip 1X – Domaćin ili nerešeno

Tip X2 – Gost ili nerešeno

Tip 12 – Domaćin ili Gost

 

Broj golova (ukupno, po četvrtinama) – Igrač se kladi da li će broj postignutih golova u nekom delu meča ili na celom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< - Manje – Opklada je dobitna ako bude postignuto manje golova od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

> - Više – Opklada je dobitna ako bude postignuto više golova od navedene granične vrednosti u navedenom periodu utakmice.

 

Par / Nepar – Igrač pogađa da li će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan.

 

Hendikep igre (cela utakmica, četvrtine) – Igrač pogađa koji će ishod meča (ili perioda meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom – (minus)).

H1 – Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

H2 – Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

 

Ishod Četvrtina (I , II, III, IV) – Igrač pogađa ishod samo jedne četvrtine.

1 - Domaćin postiže više golova u navedenoj četvrtini

X - Nerešeno u navedenoj četvrtini

2 - Gost postiže više golova u navedenoj četvrtini

 

Daje sledeći Gol – Igrač se kladi koji će tim dati sledeći gol na utakmici (prvi, drugi, treći...).

1 – Prvonavedeni tim

2 – Drugonavedeni tim

X - neće biti postignut navedeni gol

 

U slučaju odlaganja meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana od najavljenog termina odigravanja meča, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka sledećeg kalendarskog dana od najavljenog termina odigravanja meča, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja.

 

Član 18s.

Trke konja

 

Int Win Boarding Price – Igrač se kladi na konja koji će osvojiti prvo mesto u trci pri čemu je kvota fiksno određena u trenutku opklade

Int Place – Igrač se kladi na konja koji će završiti trku na prvom mestu ili na drugom mestu

Int American Show – Igrač se kladi na konja koji će završiti trku na prvom mestu, drugom mestu ili trećem mestu

Int Swinger – Igrač se kladi na dva konja koja će završiti trku na prva tri mesta, bez obzira na tačan poredak

Int Exacta – Igrač se kladi na dva konja koja će završiti trku na prva dva mesta, pri čemu je opklada dobitna ukoliko igrač pogodi tačan poredak prvoplasiranog i drugoplasiranog konja

Int Quinela – Igrač se kladi na dva konja koja će završiti trku na prva dva mesta bez obzira na poredak

Int Trifecta – Igrač se kladi na tri konja koja će završiti trku na prva tri mesta, pri čemu je opklada dobitna ukoliko igrač pogodi tačan poredak prvoplasiranog, drugoplasiranog i trećeplasiranog konja

Int Trio - Igrač se kladi na tri konja koja će završiti trku na prva tri mesta bez obzira na poredak

 

Član 18t

 

Kladioničar ima mogućnost da igre iz jednog sporta primeni u drugom sportu ukoliko su uslovi odigravanja sportova isti ili slični.

 

Član 19.

Posebna pravila za klađenje uživo

 

Ovo je vid Klađenja gde se igrač kladi na igre nekog događaja dok je sam događaj u toku. Moguće je klađenje na sve sportove i igre koje su gore definisane.

 

Raspored za klađenje uživo podložan je promenama zbog izmena u rasporedu emitovanja.

 

Klađenje uživo može biti prekinuto u toku susreta zbog nemogućnosti praćenja prenosa ili bilo kojih drugih tehničkih razloga.

 

Sve opklade koje su primljene do trenutka prekida klađenja uživo su važeće.

 

Tiket je moguće stornirati samo do momenta prve promene kvote na odigrani tip.

 

U slučaju odlaganja događaja i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je događaj najavljen, po lokalnom vremenu u mestu održavanja događaja, za sve igre računa se kvota 1, izuzev u tenisu, gde će odluka organizatora o novom terminu meča ili potpunom otkazivanju meča biti konačna (u slučaju odluke organizatora da meč bude otkazan, računa se kvota 1).  

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1, izuzev u tenisu, gde će odluka organizatora turnira o novom terminu meča ili potpunom otkazivanju meča biti konačna (u slučaju odluke organizatora da meč bude otkazan, računa se kvota 1). Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promenio ukoliko bi utakmica bila odigrana do kraja.

 

Kladioničar može ponuditi i opkladu koje inače nema u standardnoj ponudi kladionice ukoliko ishod takve opklade može biti izmeren i ukoliko postoji jasan izvor iz kog može da se iščita rezultat takve opklade.

 

Član 20.

Slobodna igra

 

Slobodna igra je vid Klađenja gde igrač iznosi ideju o formiranju igre koju kladionica razmatra i na osnovu te ideje kladionica predlaže opkladu igraču ukoliko ispunjava uslove obuhvaćenosti pravilima i merljivosti.

 

Ukoliko se predložena igra odnosi na neki događaj koji nije u listi ponude i nije još počeo a sama igra jeste definisana Meridian pravilima takva opklada u potpunosti potpada pod standardna pravila.

 

Ukoliko se predložena igra odnosi na neki događaj koji je počeo u momentu odigravanja, takva opklada potpada pod pravila za klađenje uživo.

 

Kladionica, na ideju o formiranju igre od strane igrača, može predložiti i opkladu koje inače nema u standardnoj ponudi kladionice ukoliko ishod takve opklade može biti izmeren i ukoliko postoji jasan izvor iz kog može da se iščita proverljiv i nedvosmisleno jasan rezultat takve opklade.

 

Član 21.

 

Kladioničar ima pravo da pored gorenavedenih sportova ponudi klađenje i na druge sportove i vansportska dešavanja čiji je ishod jasno merljiv i za koje postoje jasni i jednoznačni rezultati.

 

Ti događaji mogu biti :

 

Vansportska takmičenja:

 

Pevačka takmičenja;

Izbori lepote;

Klađenja na pobednike TV programa;

Klađenje na rezultate političkih događaja;

Oskar;

Pobednici Filmskih festivala;

Vremenska prognoza;

Finansijsko Klađenje ( DowJones vrednost, FTSE vrednost, kretanje akcija);

Klađenje na crkvene dogadjaje;

Kladjenje na dobitnike nagrada (nobelova nagrada,pulicer...);

Kladjenje na značajne događaje iz života poznatih licnosti;

Klađenje za najbolju video igricu;

Klađenje za najbolju knjigu;

Klađenje za najbolji časopis;

Klađenje na pobednike lokalnih tradicionalnih takmicenja (Guča,Roštiljijada...);

Kladjenje na nadrealne dogadjaje (vanzemaljci,svemirske letelice...);

Pogađanje makroekonomskih kretanja (cena nafte,bankroti država...);

Klađenje na ishode sudskih procesa:

Opklade na tehno događaje (ime novog softvera,godina izlaska novih verzija…);

 

Sportska takmičenja:

 

Trke konja, Badminton, Odbojka na pesku, Fudbal na pesku, Biatlon Bowls, Kriket, Pikado, Futsal. Golf, Veslanje, Streljaštvo, Ski, Skokovi, Snooker, Plivanje, Stoni tenis, Gaelic SportsSpeedway, Cross Country, Australian Rules, Floorball, Netball, Šah (Chess), Hurling,Curling

 

Pravila po kojima se primaju takve opklade  su ista kao i pravila po kojima se primaju standardne opklade ukoliko se koriste standardne igre koje su navedene u Članu 18.(fudbal, košarka, tenis...) a ako se koriste igre koje nisu definisane u Članu 18. Kladioničar se obavezuje da dodatak pravila sa definicijom igara objavi na uplatnom mestu i u listi ponude.

 

Član 21a

Virtuelne igre (trke automobila, pasa, kasačkih i galopskih konja, konjička takmičenja u preskakanju prepona)

 

Virtuelne trke predstavljaju klađenje na rezultat računarski generisanog prikaza sportskog trkačkog događaja odn. takmičenja.

 

Rezultati se dobijaju na osnovu slučajnog broja kontrolisanog od strane "Generatora slučajnih brojeva" (RNG), koji slučajnim izborom donosi rezultat odn. ishod svakog pojedinačnog događaja uzimajući u obzir i koeficijente kao što su rejting svakog od učesnika tj. verovatnoću uspeha izraženu kvotom ili na neki drugi način.

 

U slučaju trka pasa i trka konja rezultate takođe određuje „Generator slučajnih brojeva“ (RNG) koji nasumično tj. slučajnim odabirom, nakon uplate Uloga od strane Igrača, odredi konačni redosled učesnika, na osnovu kojeg se emituje vizuelni prikaz odgovarajuće trke.

 

Same igre se odvijaju na taj način što Igrač prethodno odabere jednu od mogućnosti klađenja i to:

 • pobednik takmičenja
 • prvoplasirani i drugoplasirani u takmičenju
 • prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani u takmičenju

 

Nakon što odabere jednu od mogućnosti klađenja Igrač uplaćuje ulog na učesnika odn. učesnike kojih, u zavisnosti od igre, ukupno ima između šest i petnaest, pri čemu je Igraču u trenutku uplate Uloga poznata Kvota i iznos potencijalnog dobitka, pa u slučaju da Igrač pogodi Ishod Događaja, Igraču se iznos potencijalnog dobitka isplaćuje.

 

U slučaju da takmičenje ne počne u objavljeno vreme, kao i ukoliko takmičenje nije kompletirano ili rezultat ne bude prikazan, iz nepredvidivih tehničkih razloga odn. smetnji koje Priređivač nije mogao izbeći niti otkloniti takvo takmičenje će biti poništeno, a Ulog vraćen.

 

Nakon početka takmičenja, Igrač ne može realizovati opkladu te ista neće biti prihvaćena, a svaka opklada primljena greškom ili previdom Priređivača nakon početka takmičenja biće poništena, a Ulog će biti vraćen.

 

Priređivač zadržava pravo da, u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje Igraču.

 

Član 21b

Virtuelni fudbal

 

Virtuelni fudbal je klađenje na  rezultat računarski generisanog prikaza fudbalskog događaja.

 

Rezultati se dobijaju na osnovu slučajnog broja kontrolisanog od strane "Generatora slučajnih brojeva" (RNG), koji slučajnim izborom donosi rezultat odn. ishod svakog pojedinačnog događaja, uzimajući u obzir i koeficijente kao što su rejting svakog od učesnika tj. verovatnoću uspeha izraženu kvotom ili na neki drugi način.

 

Klađenje na virtuelni fudbal se odvija pod istim uslovima i na isti način propisan za sportsko klađenje.

 

Ishodi mečeva virtuelnog fudbala, prikazani igračima, su jedinstveni i isti za sve igrače koji su učestvovali u klađenju na iste mečeve.

 

U slučaju da meč ne počne na vreme, niti se kompletira, iz nepredvidivih tehničkih razloga odn. smetnji koje Priređivač nije mogao izbeći niti otkloniti Društvo zadržava pravo da meč poništi, a Ulog vrati Igraču.

 

Nakon što meč bude završen, Igraču se prikazuju rezultati. Posle prikazivanja rezultata završenog kola, Igraču se prikazuje najava sledećeg kola. Istorija odigranih virtuelnih mečeva se prikazuje na sajtu za određeni period. Društvo zadržava pravo da, u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje Igraču.

 

Član 21c

Virtuelni Tenis

 

Virtuelni tenis je klađenje na  rezultat računarski generisanog prikaza teniskog događaja.

 

Rezultati se dobijaju na osnovu slučajnog broja kontrolisanog od strane "Generatora slučajnih brojeva" (RNG), koji nasumičnim izborom donosi rezultat odn. ishod svakog pojedinačnog događaja uzimajući u obzir i koeficijente kao što su rejting svakog od učesnika tj. verovatnoću uspeha izraženu kvotom ili na neki drugi način.

 

Klađenje na virtuelni tenis se odvija pod istim uslovima i na isti način propisan za sportsko klađenje.

 

Ishodi mečeva virtuelnog tenisa, prikazani igračima, su jedinstveni i isti za sve igrače koji su učestvovali u klađenju na iste mečeve.

 

U slučaju da meč ne počne na vreme ili se ne kompletira, iz nepredvidivih tehničkih razloga odn. smetnji koje Priređivač nije mogao izbeći niti otkloniti Društvo zadržava pravo da meč poništi, a Ulog vrati Igraču.

 

Nakon što meč bude završen, Igraču se prikazuju rezultati. Posle prikazivanja rezultata završenog kola, Igraču se prikazuje najava sledećeg kola. Istorija odigranih virtuelnih mečeva se prikazuje na sajtu za određeni period. Društvo zadržava pravo da, u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje Igraču.

 

Član 21d

Virtuelni Stoni Tenis

 

Virtuelni stoni tenis je klađenje na  rezultat računarski generisanog prikaza stonoteniskog događaja.

 

Rezultati se dobijaju na osnovu slučajnog broja kontrolisanog od strane "Generatora slučajnih brojeva" (RNG), koji nasumičnim izborom donosi rezultat odn. ishod svakog pojedinačnog događaja uzimajući u obzir i koeficijente kao što su rejting svakog od učesnika tj. verovatnoću uspeha izraženu kvotom ili na neki drugi način.

 

Klađenje na virtuelni stoni tenis se odvija pod istim uslovima i na isti način propisan za sportsko klađenje.

 

Ishodi mečeva virtuelnog stonog tenisa, prikazani igračima, su jedinstveni i isti za sve igrače koji su učestvovali u klađenju na iste mečeve.

 

U slučaju da meč ne počne na vreme ili se ne kompletira, iz nepredvidivih tehničkih razloga odn. smetnji koje Priređivač nije mogao izbeći niti otkloniti, Društvo zadržava pravo da meč poništi, a Ulog vrati Igraču.

 

Nakon što meč bude završen, Igraču se prikazuju rezultati. Posle prikazivanja rezultata završenog kola, Igraču se prikazuje najava sledećeg kola. Istorija odigranih virtuelnih mečeva se prikazuje na sajtu za određeni period. Društvo zadržava pravo da, u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje Igraču.

 

Član 21e

„LUCKY`S 6”

 

Igra klađenja „Lucky`s 6“ se sprovodi na teritoriji Republike Srbije, putem Internet stranice Priređivača www.meridianbet.rs i putem Android i iOS Meridianbet mobilnih aplikacija.

 

Jedno kolo igre klađenja traje tačno 5 minuta i sastoji se od najave, odbrojavanja i vizuelnog završetka, prikaza koeficijenata i generisanja brojeva i na kraju objave ishoda igre klađenja.

 

Ishodi igre klađenja, odnosno ishodi ponuđenih standardnih, specijalnih i sistemskih klađenja su statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi brojevi koje generiše generator slučajnih brojeva (RNG-Random Number Generator).

 

OPIS IGRE:

 

STANDARDNO KLAĐENJE:

 

Igra ”Lucky`s 6” je igra klađenja na kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator).

 

U okviru igre, igračima se nudi 48 brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generiše 35 brojeva pri čemu Igrač bira najmanje 6, a najviše 10 brojeva u rasponu od 1 do 48.

 

Ukoliko se među generisanih 35 brojeva nalaze brojevi odabrani od strane Igrača, Igrač ostvaruje dobitak jednak proizvodu Uloga i Kvote odn. koeficijenta naznačenog uz poslednji pogođen broj.

 

Ukoliko se svi brojevi odabrani od strane Igrača ne nalaze među 35 generisanih brojeva tiket sa proglašava gubitnim.

 

AUTOMATSKO BIRANJE BROJEVA ZA KLAĐENJE

 

Igrač se može opredeliti da, umesto njega, softver automatski i nasumično izabere 6 brojeva. U pitanju je nasumična kombinacija brojeva koju Igrač, ukoliko želi, može ponavljati i u narednim kolima.

 

NEXT

 

Klađenje na opciju Next, podrazumeva klađenje od 2 do 12 kola unapred, koje se realizuje na taj način što se na tiket postavlja izbor brojeva za onoliko narednih izvlačenja koliko igrač želi. U pitanju je kombinacija formirana na zahtev igrača koja se ponavlja u onoliko izvlačenja koliko igrač naglasi da želi.

 

Igrač ima mogućnost i da na jednom tiketu odabere više različitih kombinacija koje će učestvovati u istom izvlačenju sa tim da se u tom slučaju Ulog deli na broj izabranih kombinacija. Tiket je dobitan ako je bar jedna kombinacija dobitna. Ukoliko ima više dobitnih kombinacija one se međusobno sabiraju.

 

Dobitak zavisi od rednog broja pod kojim je izvučen, odnosno predstavlja iznos uplate pomnožen sa koeficijentom naznačenim uz poslednji pogođen broj.

 

SISTEMSKO KLAĐENJE:

 

U sistemskom klađenju igrač može odabrati više od 6 brojeva odn. 7,8,9 ili 10 brojeva, na koji način se formiraju unapred definisani sistemi 6/7, 6/8, 6/9 ili 6/10.

 

Kako bi ostvario dobitak, neophodno je da Igrač pogodi najmanje 6 od ukupnog broja izabranih brojeva. U skladu sa povećanjem odabranih brojeva povećava se i broj kombinacija, i to na sledeći način:

Za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7

Za sistem 6/8 mogući broj kombinacija je 28

Za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84

Za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je 210

 

Moguće je izabrati najviše 10 brojeva od kojih je potrebno pogoditi 6, što znači da je maksimalan broj kombinacija 210 po jednom izvlačenju.

 

U sistemskom klađenju dobitak se obračunava na taj način što se ukupan Ulog podeli sa brojem kombinacija, a zatim se svaka kombinacija tretira kao posebna opklada. Sve dobitne kombinacije se međusobno sabiraju na koji način se dobija ukupan dobitak.

 

BONUS POLJA:

 

Bonus polja predstavljaju dva broja, unapred određena pre svakog izvlačenja, koja Igraču daju pravo na poseban bonus ukoliko se kombinacija brojeva koju je Igrač odabrao završava jednim od tih brojeva.

 

Igrač ostvaruje pravo na bonus ukoliko je pogodio svih 6 brojeva, pri čemu poslednji broj, kojim je kompletiran dobitak, predstavlja jedan od ta dva unapred određena broja.

 

Veliki bonus dodeljuje se ukoliko se niz od 6 brojeva koje je Igrač odabrao, završi na broju unapred određenom kao bonus broj i ukoliko se radi o broju u rasponu od 6 do 22. Ukoliko je ispunjen uslov za veliki bonus, igrač ostvaruje uvećan dobitak od 100%.

 

Mali bonus- se ukoliko se niz od 6 brojeva koje je Igrač odabrao, završi na broju unapred određenom kao bonus broj i ukoliko se radi o broju u rasponu od 23 do 35. Ukoliko je ispunjen uslov za mali bonus, igrač ostvaruje dobitak uvećan za 50%.

 

JACKPOT:

 

Svi tiketi koji sadrže igru „Lucky’s 6“ ulaze u izbor za Jackpot.

 

Ukupan Jackpot iznos objavljuje se putem internet stranice meridianbet.rs, putem Meridianbet Android i iOS mobilne aplikacije.

 

Tiket može dobiti Jackpot neposredno posle kompletiranja samog izvlačenja, tačnije posle rezultovanja samih tiketa, pod uslovom da je isti gubitan.

 

Svi Jackpot dobitnici biće objavljeni putem Internet stranice meridianbet.rs kao i putem Meridianbet Android i iOS mobilne aplikacije.

 

SRECIJALNE VRSTE KLAĐENJA:

 

BOJA PRVOG BROJA

 

Igrač može pogađa boju prvog generisanog broja u kolu.

 

Ukoliko se prvi generisani broj podudara sa bojom odabranom od strane Igrača, Igrač ostvaruje pravo na dobitak u visini proizvoda Uloga i pripadajuće Kvote koja iznosi 8.00.

 

PRVI BROJ (-24.5+)

 

Igrač pogađa hoće li prvi generisani broj u kolu biti veći ili manji od zadate granice.

 

Kvota na oba moguća ishoda događaja iznosi 1.85.

 

ZBIR PRVIH BROJEVA (-122.5+)

 

Igrač pogađa da li će zbir prvih generisanih brojeva u kolu biti manji ili veći od zadate granice 122,5.

 

Kvota na oba moguća ishoda događaja iznosi 1.85.

 

PRVI BROJ PAR/NEPAR

 

Igrač pogađa hoće li prvi generisani broj u kolu biti paran ili neparan.

 

Kvota na oba moguća ishoda događaja je 1.85.

 

VIŠE PARNIH/NEPARNIH U PRVIH 5

 

Igrač pogađa da li će biti više parnih ili neparnih brojeva među prvih 5 brojeva.

 

Kvota na oba moguća ishoda događaja je 1.85.

 

BROJ IZVUČEN U PRVIH 5

 

Igrač pogađa da li će izabrani broj biti među prvih 5 generisanih brojeva tog kola.

 

Kvota na oba ishoda događaja je 8.00.

  

OSTALI USLOVI I PRAVILA

 

Igrač ima pravo da odustane od učestvovanja u igri najkasnije 5 sekundi pre početka odbrojavanja pre svakog kola. Naknadno odustajanje i povlačenje uplaćenog Uloga nije moguće.

 

Minimalni Ulog po jednom uplaćenom tiketu  je 20 dinara.

 

Minimalni Ulog po kombinaciji je 5 dinara, a maksimalna isplata je 15.000.000 dinara

 

Igrač se izveštava o iznosu dobitka proverom tiketa putem Internet stranice meridianbet.rs, putem Meridianbet Android, iOS mobilne aplikacije.

 

Priređivač nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili prekide u igri ”Lucky`s 6“ koja su uzrokovana nepredvidivim okolnostima čije su posledice neotklonjive.

 

Član 21f

„LUCKY`S 5”

 

Igra klađenja „Lucky`s 5“ se sprovodi na teritoriji Republike Srbije putem Internet stranice meridianbet.rs, putem Meridianbet Android, iOS mobilne aplikacije.

 

Jedno kolo igre klađenja traje tačno 5 minuta i sastoji se od najave, odbrojavanja i vizuelnog završetka, prikaza koeficijenata i generisanja brojeva i na kraju objave ishoda igre klađenja.

 

Ishodi igre klađenja, odnosno ishodi ponuđenih standardnih, specijalnih i sistemskih klađenja su statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi brojevi koje generiše generator slučajnih brojeva (RNG-Random Number Generator).

 

OPIS IGRE KLAĐENJA:

 

STANDARDNO KLAĐENJE 5 od 36:

 

Igra ”Lucky`s 5” je igra klađenja na kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG –Random Number Generator).

 

U okviru igre, igračima se nudi 36 brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generiše 5 brojeva pri čemu Igrač bira 5 brojeva u rasponu od 1 do 36.

 

U slučaju da se među 5 generisanih brojeva nalazi 5 brojeva odabranih od strane Igrača, Igrač ostvaruje dobitak jednak proizvodu uplate i koeficijenta naznačenog uz poslednji pogođen broj.

 

Kod standardnog klađenja 5 od 36, ukoliko najmanje jedan broj od onih koje Igrač odabrao ne bude izvučen odn. generisan, tiket postaje gubitan.

 

Automatsko biranje brojeva za klađenje

 

Igrač se može opredeliti da, umesto njega, softver automatski i nasumično izabere 5 brojeva. U pitanju je nasumična kombinacija brojeva koju Igrač, ukoliko želi može ponavljati i u narednim kolima.

 

Posebne vrste klađenja

 

Ukupno 92,5

 

Igrač pogađa da li će zbir svih izvučenih brojeva biti manji ili veći od 92,5.

 

Zbir izvučenih brojeva

 

Igrač pogađa da li će zbir svih izvučenih brojeva biti paran ili neparan broj.

 

Više izvučenih par/nepar

 

Igrač pogađa da li će biti izvučeno više parnih ili neparnih brojeva.

 

Prvi Broj 18,5

 

Igrač pogađa da li će prvi izvučeni broj biti manji ili veći od postavljene granice odn. broja 18,5.

 

Prvi broj par/nepar

 

Igrač pogađa da li će prvi izvučeni broj biti paran ili neparan.

 

Boja prvog broja

 

Igrač pogađa koje boje će biti prvi izvučeni broj.

 

Poslednji broj 18,5

 

Igrač pogađa da li će poslednji izvučeni broj biti manji ili veći od postavljene granice odn. broja 18,5.

 

Poslednji broj par/nepar

 

Igrač pogađa da li će poslednji izvučeni broj biti paran ili neparan.

 

Boja poslednjeg broja

 

Igrač pogađa koje će boje biti poslednji izvučeni broj.

 

Crveni brojevi

 

Igrač pogađa koliko će tačno crvenih brojeva biti izvučeno.

 

Ponuđene opcije:

0 – neće biti izvučen crveni broj

0-1 - biće izvučen najviše jedan crveni broj

0-2 - biće izvučena najviše dva crvena broja

1+ biće izvučen jedan ili više crvenih brojeva

2+ biće izvučeno dva ili više crvenih brojeva

3+ biće izvučeno tri ili više crvenih brojeva

4+ biće izvučeno četiri ili više crvenih brojeva

tačno 1 - biće izvučen tačno jedan crveni broj

tačno 2 - biće izvučena tačno dva crvena broja

tačno 3 - biće izvučena tačno tri crvena broja

tačno 4 - biće izvučena tačno četiri crvena broja

tačno 5 - biće izvučeno tačno pet crvenih brojeva

 

Zeleni brojevi

 

Igrač pogađa koliko će tačno zelenih brojeva biti izvučeno.

 

Ponuđene opcije:

0 – neće biti izvučen zeleni broj

0-1 - biće izvučen najviše jedan zeleni broj

0-2 - biće izvučena najviše dva zelena broja

1+ biće izvučen jedan ili više zelenih brojeva

2+ biće izvučeno dva ili više zelenih brojeva

3+ biće izvučeno tri ili više zelenih brojeva

4+ biće izvučeno četiri ili više zelenih brojeva

tačno 1 - biće izvučen tačno jedan zeleni broj

tačno 2 - biće izvučena tačno dva zelena broja

tačno 3 - biće izvučena tačno tri zelena broja

tačno 4 - biće izvučena tačno četiri zelena broja

tačno 5 - biće izvučeno tačno pet zelenih brojeva

 

Plavi brojevi

 

Igrač pogađa koliko će tačno plavih brojeva biti izvučeno.

 

Ponuđene opcije:

0 – neće biti izvučen plavi broj

0-1 - biće izvučen najviše jedan plavi broj

0-2 - biće izvučena najviše dva plava broja

1+ biće izvučen jedan ili više plavih brojeva

2+ biće izvučeno dva ili više plavih brojeva

3+ biće izvučeno tri ili više plavih brojeva

4+ biće izvučeno četiri ili više plavih brojeva

tačno 1 - biće izvučen tačno jedan plavi broj

tačno 2 - biće izvučena tačno dva plava broja

tačno 3 - biće izvučena tačno tri plava broja

tačno 4 - biće izvučena tačno četiri plava broja

tačno 5 - biće izvučeno tačno pet plavih brojeva

 

Narandžasti brojevi

 

Igrač pogađa koliko će tačno narandžastih brojeva biti izvučeno.

 

Ponuđene opcije:

0 – neće biti izvučen narandžasti broj

0-1 - biće izvučen najviše jedan narandžasti broj

0-2 - biće izvučena najviše dva narandžasta broja

1+ biće izvučen jedan ili više narandžastih brojeva

2+ biće izvučeno dva ili više narandžastih brojeva

3+ biće izvučeno tri ili više narandžastih brojeva

4+ biće izvučeno četiri ili više narandžastih brojeva

tačno 1 - biće izvučen tačno jedan narandžasti broj

tačno 2 - biće izvučena tačno dva narandžasta broja

tačno 3 - biće izvučena tačno tri narandžasta broja

tačno 4 - biće izvučena tačno četiri narandžasta broja

tačno 5 - biće izvučeno tačno pet narandžastih brojeva

 

OSTALI USLOVI I PRAVILA

 

Igrač ima pravo da odustane od učestvovanja u igri najkasnije 5 sekundi pre početka odbrojavanja pre svakog kola. Naknadno odustajanje i povlačenje uplaćenog Uloga nije moguće.

 

Minimalni Ulog po jednom uplaćenom tiketu  je 20 dinara.

 

Minimalni Ulog po kombinaciji je 5 dinara, a maksimalna isplata je 15.000.000 dinara

 

Igrač se obaveštava o iznosu dobitka proverom tiketa putem Internet stranice meridianbet.rs, putem Meridianbet Android, iOS mobilne aplikacije.

 

Priređivač nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili prekide u igri ”Lucky`s 5“ koja su uzrokovana nepredvidivim okolnostima čije su posledice neotklonjive.

 

 

Član 21g

Brojevi

 

Igra Brojevi je igra klađenja na kompjuterski generisane događaje korišćenjem generatora slučajnih brojeva (RNG –Random Number Generator).

 

U okviru igre, igračima se nudi 80 brojeva, od kojih se u jednom izvlačenju nasumično generiše 20 brojeva, pri čemu Igrač ima mogućnost da odabere najmanje 1, a najviše 10 brojeva u rasponu od 1 do 80.

 

Ukoliko se među generisanih 20 brojeva nalaze brojevi odabrani od strane Igrača, Igrač ostvaruje dobitak jednak proizvodu Uloga i Kvote odn. koeficijenta iskazanog u posebnoj tabeli.

 

U standardnom klađenju, ukoliko najmanje jedan broj od onih koje Igrač odabrao ne bude izvučen odn. generisan, tiket postaje gubitan.

 

SPECIJALNE VRSTE KLAĐENJA:

 

Sistemsko klađenje – Igrač bira između 2 i 10 brojeva i formira sistem u okviru kojeg samostalno određuje količinu brojeva koje je neophodno da pogodi kako bi tiket bio dobitan (3/8, 2/6, 5/10 itd.) Kod sistemskog klađenja dobitak se obračunava na taj način što se ukupan Ulog podeli sa brojem mogućih kombinacija, a zatim se svaka kombinacija tretira kao posebna opklada. Sve dobitne kombinacije se međusobno sabiraju na koji način se dobija ukupan dobitak.

 

Kontra – Igrač pogađa da brojevi koje je odabrao neće biti izvučeni, pri čemu igrač može slobodno birati od jednog do deset brojeva u rasponu od 1 do 80.

 

Sve ili Ništa – Igrač bira od jednog do šest brojeva, a tiket je dobitan samo ukoliko budu izvučeni svi brojevi koje je Igrač odabrao.

 

Risko – Igrač ima mogućnost da u slučaju postojanja dobitka, isti dobitak uveća ili umanji, na taj način što će dobitak Igrača biti pomnožen sa nasumično odabranim brojem 0.5, 1, 2 ili 5, koji se objavljuje na kraju svakog izvlačenja.

 

Boja prvog broja – Igrač pogađa boju prvog izvučenog broja (zelena, plava, narandžasta ili žuta).

 

Boja poslednjeg broja  - Igrač pogađa boju poslednjeg izvučenog broja (zelena, plava, narandžasta ili žuta).

 

Ukupan zbir izvučenih brojeva - Igrač pogađa da li će ukupan zbir svih izvučenih brojeva u okviru jednog izvlačenja biti manji ili veći od 810,5.

 

Zbir prvih 5 brojeva - Igrač pogađa da li će ukupan zbir prvih 5 izvučenih brojeva u okviru jednog izvlačenja biti manji ili veći od 202,5.

 

Prvi broj OU - Igrač pogađa da li će prvi izvučeni broj biti manji ili veći od 40,5.

 

Prvi broj Par/Nepar - Igrač pogađa da li će prvi izvučeni broj biti paran ili neparan.

 

Prvi broj jednocifren - Igrač pogađa da li će prvi izvučeni broj biti manji od 10.

 

Poslednji broj OU - Igrač pogađa da li će poslednji izvučeni broj biti manji ili veći od 40,5.

 

Poslednji broj Par/Nepar - Igrač pogađa da li će poslednji izvučeni broj biti paran ili neparan.

 

Poslednji broj jednocifren - Igrač pogađa da li će poslednji izvučeni broj biti manji od 10.

 

Random –  Igrač se može opredeliti da, umesto njega, softver automatski i nasumično izabere bilo koju od navedenih igara kao i da umesto Igrača nasumično odabere jedan ili više brojeva. U slučaju izostanka odabira konkretnih igara od strane Igrača, softver će automatski odabrati pet brojeva u okviru igre Brojevi. Igrač ima mogućnost da ovako podešen izbor izmeni u svakom trenutku što će biti automatski sačuvano tako da igrač ta podešavanja može koristiti i u narednim izvlačenjima ili ponovo izmeniti u bilo kom trenutku.

 

Autoplay - Igrač ima mogućnost da kombinaciju brojeva za koju se opredeli u jednom izvlačenju automatski ponavlja i u narednim izvlačenjima bez ograničenja, po sopstvenom izboru.  

 

Član 22.

 

Za sve ostale  događaje koji nisu definisani ovim pravilima Priređivač se obavezuje da ce traziti naknadnu saglasnost od nadležnog organa

 

Član 23.

 

Kladioničar može prekinuti Klađenje usled okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje Kladioničar i Igrač nisu mogli uticati po proceduri propisanoj zakonom.

 

U slučaju Očigledne greške Kladioničara, Kladioničar ima pravo da Ishod (rezultat, meč) proglasi nevažećim za sve vrste igara, a računaće se kvota 1, ili stopirati isplatu do završetka rasprave (uključujući i sudsku).

 

Član 24.

 

Za obaveze prema učesnicima, Kladioničar odgovara svim svojim sredstvima.

 

Član 25.

 

Kladioničar ima pravo da promeni Kvote objavljene u Ponudi u bilo kojem momentu.

 

Za Kladioničara i Igrače važeće su Kvote u trenutku uplate (ispisane na tiketu) osim u slučaju Očigledne greške.

 

Uslovi Klađenja (Kvote, koeficijenti, totali, ograničenja na višestruko klađenje i slično) mogu biti promenjeni posle svakog Klađenja pri čemu uslovi prethodnih Klađenja ostaju nepromenjeni.

 

 

Član 26.

 

Online Casino igre

 

Član 26a

Slot igre

 

Slot igre su virtualne igre koje se priređuje pomoću generatora slučajnosti.


 Postoje dve osnovne podele Slot igara:  Klasični i video slotovi.
 Ukoliko se odredjeni isti simboli pojave u određenom redosledu (dobitnoj liniji) u tom slučaju igrač osvaja odredjeni dobitak koji zavisi od unapred odredjene tabele dobitaka kao i uloga po dobitnoj liniji.


Besplatni Spinovi:


Kod slotova sa bonus igrom, potrebno je da igrač dobije unapred odredjenu kombinaciju simbola ili da sakupi određene simbole, nakon čega dobija Bonus igre i osvaja posebne Bonus dobitke.

Kod slotova sa odredjenim brojem dobitnih linija, navodi se koliki je ulog po platnoj liniji i na koje se platne linije stavlja ulog. U tom slučaju ulog se izračunava kao ulog po liniji pomnožen brojem odabranih linija.
Kod slotova sa dobitnim kombinacijama, nema dobitnih linija već  je odredjene simbole potrebno samo složiti u svakoj od  pet platnih kolona.  Ulog se izračunava kao ulog po liniji pomnožen sa 30.

Slot igre imaju sledeće osnovne modalitete: klasični jednolinijski /višelinijski slotovi i video slotovi, a cilj je da se slučajnom akcijom učesnika generiše slučajan niz simbola.

Slotovi sa n-linija: navodi se koliki je ulog po platnoj liniji i na koje se platne linije stavlja ulog. U tom slučaju ulog se izračunava kao ulog na liniji pomnožen brojem odabranih linija.

Slotovi sa više obrtaja: posle prvog okretanja bubnjeva, igra bira bubnjeve koje želi da zadrži a ostatak bubnjeva zavrti ponovo.

 

Član 26b

Casino online Roulette

 

Casino online - Roulette je virtualna igra koja se priređuje pomoću generatora slučajnosti.

Casino online rulet je virtualna igra u kojoj kuglica pada u brojeve na cilindru uz pomoć generator slučajnih brojeva.

Ulozi se sastoje iz ‘spoljnih’ i ‘ unutrašnjih uloga’. 


Spoljni ulozi:

Ulozi koji su postavljeni izvan rasporeda brojeva na stolu.

Crveno-crno (plaća 1:1)
 Igrač može birati hoće li postaviti ulog na to da li će kuglica stati na crveno ili crno polje. Zeleni broj-0 se ne računa.

Veći-manji brojevi (plaća 1:1). Ulog na brojeve manje (od 1 do 18) ili veće (od 19 do 36).
Par-nepar (plaća 1:1). Igrač polaže ulog na to da li će kuglica zaršiti na parnom ili neparnom broju.
Trećina (tuce) ( plaća 2:1). Igrač bira izmedju 3 tuceta (svaki 12 brojeva). Prva trećina pokriva brojeve od 1 do 12, drugo tuce od 13 do 24,  i treće tuce  od 25 do 36.

Kolona (plaća 2:1). Svaka kolona se sastoji iz 12 brojeva. Igrač može birati da li će uložiti na prvu, drugu ili treću kolonu.


Unutrašnji ulozi:

Ulog u jedan broj (plaća 35:1). Najveća isplata, ukoliko igrač odabere pravi broj. Minimalan i maksimalan ulog su navedeni na stolu.

Odvojen ulog (dva broja) (plaća 17:1). Igrač postavlja ulog izmedju 2 susedna broja tako što će žeton postaviti na crtu koja ih razdvaja. Minimalan/maksimalan ulog su dvostruko veći od uloga u jedan broj.

 
‘Ulica’ (tri broja) (plaća 11:1). Ovaj ulog se postavlja  na crtu ispod odabrana 3 broja. Minimalan/maksimalan ulog su trostruko veći od uloga u jedan broj.
 
‘Korner’ (četiri broja) (plaća 8:1). Korner ulog igrač postavlja tačno između željena 4 broja.
‘Crta’ (plaća 6:1). Crta povezuje dve ‘ulice’ i pokriva 6 brojeva.

 

Član 26c

Casino online Blackjack

 

Casino online Blackjack je virtualna igra koja se priređuje pomoću generatora slučajnosti.

 

Cilj ove igre je da igračeva "ruka" (zbir karata koje su mu podeljene, bez džokera) bude bliža broju 21 od ruke krupijea ili da iznosi tačno 21.
Idealno je kada je tačno 21 a u slučaju da igrač prekorači ovaj broj u zbiru karata-automatski gubi ulog.
Krupije se pridržava pravila, koja su obično takva da on mora vući kartu na svoj zbir 16, a stati pri zbiru karata koji iznosi 17 ili više.

 

Vrednost karata:

U Blackjacku karte imaju sledeću vrednost:

- A vredi 1 ili 11, po izboru igrača u određenoj situaciji.
- 10, J, Q, K vrede po 10.
- Karte 2-9 nose svoju vrednost.
- Boje ili znakovi karata (Pik, Tref, Herc, Karo) ne utiču na igru, niti imaju vrednost.

Konačna vrednost "ruke" se izračunava sabiranjem karata koje su igraču dodeljene.
Ukoliko igrač ima  karte (A, 6) tada zbir može biti 7 ili 17. Ukoliko traži još jednu kartu (a ona je npr. 4), onda ima (A, 6, 4), dakle zbir je 21. Ako je tražena karta kojim slučajem 7, onda će mu zbir iznositi 14 (A. 6, 7) (u ovom slučaju A se računa kao 1), jer bi u suprotnom imao zbir veći od dozvoljenog a samim tim i izgubio.
 

‘Meka’ ruka je ona koja sadrži A, a da pri tome ne prelazi zbir 21. 
Primer: A, 6. Za ovaj zbir bi se reklo "mekih" 17 iz razloga što igrač može vući još jednu kartu bez opasnosti da prekorači 21. Dok bi drugi primer (A, 6, 7) bio "tvrda" ruka.
 

Podela karata i izbor igrača:

Nakon što igrač odredi koji ulog postavlja u igri, krupije dodeljuje igraču dve karte.
Sve su okrenute licem ka gore, osim krupijeove druge karte koju će on okrenuti tek kada  igrač bude odigrao svoju „ruku“. Igračev izbor je sledeći: 
Stand/hit – zavisno od zbira prve dve karte, igrač odlučuje da li će stati, ili zatražiti još jednu kartu. 
Double (duplo) - duplirati ulog znači postaviti isti iznos kao prvobitno uloženi, s tim da u takvoj situaciji igrač ima pravo na samo još jednu dodatnu kartu.
 

Split (razdvajanje) - Igrač može radvojiti karte u slučajevima kada ima dve  karte iste vrednosti (par), bilo koje dve karte vrijednosti 10 kao i dve A.
U svim slučajevima razdvajanja igrač dodaje ulog na sto koji je jednak njegovom prvom ulogu i pravi dve „ruke“. Zatim nastavlja igrati svaku ruku zasebno i prelaziti na drugu ruku tek po komletiranju prve. Važno je dodati da ukoliko razdvoji 2 Asa, što je osnovno pravilo, dobija samo po još jednu kartu na spomenute.


Blackjack
Najjača kombinacija karata je Blackjack iznos od 21 u prve dve dodeljene karte (A+bilo koja karta vrednosti 10).
Ovaj dobitak Kazino isplaćuje u odnosu 3:2
Ovaj dobitak u igri dobija svaku krupijeovu ‘ruku’ osim Blackjacka krupijea.
U tom slučaju igrač niti dobija niti gubi, ulog ‘miruje’.

Surrender(predaja)
Igrač ima pravo da se preda nakon početnog deljenja i tada se ‘ruka’ završava a krupije mu oduzima samo polovinu uloga.
 

Insurance (osiguranje)

Ukoliko Krupije dobije jednog A, kao jednu od dve karte, igrač dobija pravo ‘osiguranja’.
Igrač u tom slučaju može da uloži polovinu od svog uloga da će krupije izvući kao drugu kartu 10, J, Q ili K.

 

Član 27.

 

Ova Pravila će biti vidno istaknuta na internet sajtu  Kladioničara.

 

Na taj način će se smatrati da je svaki učesnik u klađenju odnosno Igrač upoznat sa ovim Pravilima i da ih bez rezerve prihvata.

 

Član 28.

 

Ova Pravila mogu biti promenjena po istoj proceduri koja važi za njihovo donošenje.

 

Igrači se obaveštavaju o promeni Pravila odgovarajućim obaveštenjima istaknutim na internet sajtu.

 

Ova pravila će važiti od dana dobijanja saglasnosti od strane Ministarstva Finansija, do koga dana će na snazi će biti postojeća pravila igre.

 

Ulozi koji su primljeni počev od datuma navedenog u obaveštenju potpadaju pod promenjena pravila.

 

Uslovi ranije primljenih uloga ostaju nepromenjeni.

 

 

 

U Beogradu, dana 01.09.2021. godine                                   Za „Meridian Tech“ doo

 

______________________

Direktor: Zoran Milošević